Autor Ing. Stefan Kováč, PhD.

O autorovi

lektor, analytik a odborný konzultant ve společnosti ACREA. Ve své profesní kariéře se zabývá analytickou činností v oblasti statistiky, data miningu, reportování dat a své odborné zkušenosti využívá také v lektorské činnosti. Podílí se na odborné konzultační činnosti pro oblast aplikace a využití softwarových řízení v malých a středních podnicích.

Rozšírenie funkcionality IBM SPSS Statistics o procedúry PS

V tomto článku sa zameriame na zvyšné procedúry z ponuky Predictive solutions – Analyze, ktoré nám poskytnú informácie o mierach disparít, ďalej na ohodnotenie zhlukov vytvorených zoskupovacou analýzou a porovnávanie obsahu dvoch textových premenných. Inequality measures Procedúra počíta Lorenzovu krivku znázorňujúcu percentuálny podiel ľudí na celkovom bohatstve....

Celý článek

Rozšírenie funkcionality IBM SPSS Statistics o procedúry PS

Sériou viacerých článkov si predstavíme vybrané procedúry zo softvérového riešenia PS IMAGO PRO od spoločnosti Predictive Solutions, ktoré rozširuje funkcionalitu IBM SPSS Statistics o ďalších 57 procedúr na prípravu dát, transformáciu dát, analýzu a hlavne vizualizáciu výsledkov. V tomto článku sa zameriame na vybrané procedúry...

Celý článek

PS IMAGO Process a PS IMAGO Portal

V tomto článku si podrobnejšie predstavíme a popíšeme zvyšné komponenty softvérového riešenia PS IMAGO PRO. Ide o nástroj PS IMAGO Process, pomocou ktorého je možné vytvárať automatizované procesy a PS IMAGO Portal pre webové zdieľanie publikovaného obsahu. Pod automatizáciou procesu môžeme chápať napr. načítanie...

Celý článek

PS IMAGO Designer

V tomto článku si podrobnejšie predstavíme a popíšeme nástroj PS IMAGO Designer, ktorý je určený na návrh, aktualizáciu a prípravu odborných analytických správ tak z hľadiska obsahu a formy. Z predchádzajúceho článku vieme, že pracuje v dvoch módoch a to dashboard mód a dokument mód. Výsledkom práce v dashboard móde sú...

Celý článek

PS IMAGO PRO – vylepšené IBM SPSS Statistics

Sériou viacerých článkov si predstavíme softvérové riešenie PS IMAGO PRO a jeho komponenty. Softvérové riešenie PS IMAGO PRO od spoločnosti Predictive Solutions rozširuje funkcionalitu IBM SPSS Statistics z viacerých pohľadov. Rozširuje funkcionalitu IBM SPSS Statistics o nové procedúry, pridáva nástroj na tvorbu reportov, automatizáciu...

Celý článek

Kategorizácia číselných premenných v IBM SPSS Modeler

Proces kategorizácie spočíva v tvorbe nových premenných založených na zoskupení hodnôt existujúcich premenných do kategórií.  Kategorizáciu môžeme použiť pri spojitej premennej, kedy vytvoríme novú premennú, ktorá obsahuje intervaly spojitej premennej alebo pri zoskupení väčšieho množstva ordinálnych kategórií  do menších súborov kategórií.  Proces kategorizácie budeme...

Celý článek

Reporty a možnosti interpretácie výsledkov

Pojem reporting je prebraným pojmom z anglického jazyka, preklad do slovenského jazyka by mohol byť oznamovanie alebo ohlasovanie. Tento preklad je pojmu reporting významovo blízky, keďže sa zaoberá práve oznamovaním získaných výsledkov, ale jeho používanie v slovenskej forme by mohlo pôsobiť zbytočne mätúco....

Celý článek