Rozšírenie funkcionality IBM SPSS Statistics o procedúry PS – 2. část

V tomto článku sa zameriame na zvyšné procedúry z ponuky Predictive solutions – Analyze, ktoré nám poskytnú informácie o mierach disparít, ďalej na ohodnotenie zhlukov vytvorených zoskupovacou analýzou a porovnávanie obsahu dvoch textových premenných.

Inequality measures

Procedúra počíta Lorenzovu krivku znázorňujúcu percentuálny podiel ľudí na celkovom bohatstve. Lorenzova krivka je známy nástroj pre grafické znázornenie nerovnomerného bohatstva v spoločnosti. Výstupom procedúry je vykreslenie grafu Lorenzovej krivky pre navolené skupiny a taktiež tabuľka s vybranými indexami nerovností.

Cluster evaluation

Procedúra slúži k ohodnoteniu zhlukov vytvorených zoskupovacou analýzou. Procedúra umožňuje uložiť do dátovej matice hodnotu siluety pre každé pozorovanie, hodnotu vzdialenosti pozorovania od stredu zhluku a identifikátora najbližšieho zhluku.

Hodnota koeficientu siluety sa pohybuje v intervale (-1, 1). Čím je hodnota koeficientu bližšia k jednej, tým lepšia je kvalita triedenia. Vo všeobecnosti platí, že hodnota väčšia ako 0,5 znamená dobré triedenie dát.

Výstupom procedúry sú viaceré objekty:

 • Silhouette mean – hodnota siluety (graf s celkovou hodnotou siluety)
 • Descriptive statistics for Silhouette – popisné štatistiky pre hodnoty siluety
 • Distribution of Silhouette values by cluster – rozdelenie hodnôt siluety v jednotlivých klastroch
 • Distances between clusters centroids – vzdialenosti medzi centroidmi klastrov
 • The distance between case and cluster centroid – vzdialenosť medzi prípadom a centroidom klastra

Compare text

Procedúra porovnáva obsah dvoch textových premenných a umožňuje uložiť skóre a ich podobnosť do dátovej matice a poskytuje nasledujúce miery pre textové premenné:

 • Jaro Distance
 • Jaro-Winkler Distance
 • Hamming Distance
 • Levenshtein Distance
 • Optimal Streing Alignment
 • Needleman-Wunsch
 • Longest Common Substring

Score

Pridá hodnotenie vzdialenosti medzi analyzovanými textami pre všetky vybrané miery vzdialenosti. Napríklad pre miery Hamming, Levenshtein a Optimal String Alignment sa jedná o počet odlišných znakov. Naopak u Jaro a Jaro-Winkler ide o počet zhodných znakov. Novo pridané premenné majú príponu _scr.

Similarity

Pridá normalizované hodnoty podobnosti (v intervale 0 – 1). Čím bližšia bude hodnota k jednej, tým viacej sú si porovnávané reťazce podobné. Novo pridané premenné majú príponu _sim.

Procedúra vyžaduje k analýze dve textové premenné a z ponuky mier vzdialenosti musí byť vybraná aspoň jedna možnosť a aspoň jeden typ premennej zo sekcie Add variables. Ako už býva zvykom, všetky predstavené procedúry majú vlastnú syntax a help.

Ing. Stefan Kováč, PhD.
lektor, analytik a odborný konzultant ve společnosti ACREA. Ve své profesní kariéře se zabývá analytickou činností v oblasti statistiky, data miningu, reportování dat a své odborné zkušenosti využívá také v lektorské činnosti. Podílí se na odborné konzultační činnosti pro oblast aplikace a využití softwarových řízení v malých a středních podnicích.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů