Už 2719 uživatelů si usnadnilo práci s daty 

Inspirujte se zkušenostmi našich zákazníků.

Chcete se také podělit o vaše zkušenosti s užíváním softwaru či našich služeb?

Akademická sféra

Software SPSS se v akademické sféře nepoužívá pouze k výuce studentů. Má své uplatnění v mnoha dalších oblastech.

 • Mgr. Alena Škaloudová, Ph.D.
 • Univerzita Karlova v Praze

„Software SPSS používáme od jeho verze 4.0. Jeho největší přínos spatřujeme v celosvětovém rozšíření, které nám umožňuje spolupráci s výzkumnými týmy v zahraničí.“
Case study →

 • Ing. Daniela Slušová
 • Vysoká škola ekonomická v Praze

„Osobně používám software Remark Office od roku 2006, ale s jistotou vím, že byl využíván již několik let předtím. Díky němu zvládneme vyhodnotit tisíce testů nejpozději do druhého dne.“
Case study →

 • Užívání softwaru IBM SPSS
 • v akademické sféře

Souhrnná studie, která byla vytvořena ve spolupráci s uživateli z akademické sféry. Mapuje zkušenosti práce se softwarem, jeho pokrytí v akademické sféře a nejpodstatnější výhody uváděné samotnými uživateli.
Case study →

 • PhDr. Patrik Sivčo, PhD
 • Trnavská univerzita v Trnave

Snadná a rychlá realizace přijímacího řízení, dotazníkového šetření pomocí papírových nebo elektronických formulářů s nízkými pořizovacími náklady.
Case study →

Finanční sektor

Konkurence na trhu finančních služeb je v dnešní době natolik silná, že je potřeba být neustále napřed a neustrnout v minulosti. V oblasti bankovnictví se nástroje pro analýzu dat neztratí. Ať už se jedná o analýzu rizik, využití v marketingu nebo v dalších oddělení, SPSS má pravě tady své nezastupitelné místo.

 • Ing. Peter Baláži
 • Československá obchodní banka, a. s.

„IBM SPSS Modeler má svou nespornou výhodu v jednoduchém až intuitivním ovládání, které však neomezuje funkcionalitu a dále v široké škále modelovacích technik a silných algoritmech. I s odstupem času si ceníme služeb poskytovaných ACREA CR, které nám pomáhají při řešení problémů.“
Case study →

 • Radim Nový
 • PROFI CREDIT Czech, a. s.

„Doposud neexistovalo sofistikované SW prostředí pro popis portfolia, identifikaci příležitostí, identifikaci závislostí. Firma byla nucena rozhodovat se na základě dat bez validace statistické významnosti, korelací.“
Case study →

 • Ing. Peter Baláži
 • Equa bank a.s.

"Díky softwaru z rodiny IBM SPSS se nám podařilo vybudovat kvalitní skórovací modely, které významně napomáhají k dodržení plánované úrovně kreditního rizika."
Case study →

Státní sféra

Více než 15 let pomáháme organizacím státní správy lépe porozumět postojům a chování občanů, předvídat změny/události/tren­dy a efektivně využít dostupné zdroje při plánování a dodávkách služeb veřejnosti. V našich řešeních se zaměřujeme na zajištění spolehlivých predikcí.

 • Mgr. Jan Husák
 • Česká rada dětí a mládeže

„Výhody softwaru PS Imago Pro, respektive IBM SPSS Statistics, byly zjevné zejména v možnosti spolupráce s akademickým, státním, ale i soukromým analytickým sektorem. Můžeme tak využívat již existující domácí i zahraniční výzkumy a datové soubory o českých dětech, mládeži i společnosti v ČR.“
Case study →

 • Mgr. Kateřina Škařupová
 • Úřad vlády České republiky

„Zpracování informací o drogách je naše práce a IBM SPSS Statistics je nástroj, který nám pomáhá pracovat spolehlivěji, kvalitněji a rychleji.“
Case study →

 • Mgr. Eva Gregorová
 • Magistrát města Brna

"Možnost využívat při práci sociologa program IBM SPSS je základním předpokladem takové práce. I když program není samospasitelný, patří k základnímu vybavení této profese, stejně jako jsou pro ostatní profese nezbytné jejich příslušné nástroje a vybavení."
Case study →

Telekomunikace

Podívejte se na reference telekomunikačních společností, které díky IBM SPSS Modeler dokázaly odhalit faktory, které ovlivňují odchodovost jejich zákazníků či optimalizovaly marketingové kampaně a dosáhly tak vyšší konverze a úspor na získání jednoho zákazníka.

 • Anthony O´Neill
 • Eircom

„V minulosti jsme měli hodně strukturovaných dat o klíčových ukazatelích jako pokles hovorů, stejně jako nestrukturované zákaznické údaje, například z výzkumů. Nicméně protože jsme postrádali zkušenosti v oblasti in-house analýz, bylo pro nás extrémně obtížné tato data využít, abychom získali přehled o tom, co způsobuje odchod zákazníků.“
Case study →

 • Elvira Mujkic
 • Si.mobil

„Plná podpora vrcholového manažmentu Si.mobil bola kľúčovým faktorom úspechu implementácie analytiky. Naše vedenie uznalo výhody, ktoré by mohlo priniesť riešenie SPSS pre naše podnikanie a analytiku umiestnilo do srdca našej stratégie.“
Case study →

 • Carolina Schmidt
 • Virgin Mobile

"Pomocou SPSS riešenia predictive analytics sa dostanete bližšie k svojim zákazníkom a odhadnete, ktorá kampaň bude fungovať najlepšie na každého z nich. Ide o situáciu, v ktorej víťazia obe strany -zákazníci dostanú len oznámenie, na ktoré pravdepodobne zareagujú a my dosiahneme vyššiu mieru reakcií a väčšiu ROI pre každú kampaň. Toto je naozaj CRM novej generácie."
Case study →

Výzkum trhu a média

IBM SPSS je již mnoho let standardním analytickým nástrojem ve všech oblastech výzkumu trhu. Podívejte se, jak české výzkumné agentury hodnotí práci se softwarem SPSS.

 • Mgr. Markéta Jalůvková
 • Datamar International

"SW IBM SPSS představuje klíčový analytický nástroj pro naši práci. Umožňuje efektivně a přehledně analyzovat výsledky marketingových výzkumů. Zároveň nabízí celou řadu specifických řešení a nadstavbových analýz, které umožňují nalézt hlubší souvislosti mezi daty k interpretaci výsledků. Používání SW IBM SPSS výrazně přispělo k naší konkurenceschopnosti."
Case study →

 • Ing. Jiří Udatný
 • Mindshare

„Software IBM SPSS Statistics splňuje přesně to, co od takového produktu očekáváme. Uživatelská přívětivost, relativní jednoduchost ovládání, kompatibilita s MS Office. Velkou předností je i lokální technická podpora a výuka kurzů aplikované statistiky přímo v softwaru SPSS kvalifikovanými lektory.“
Case study →

 • Mgr. Eva Jakubcová
 • AUGUR Consulting s.r.o.

"Software IBM SPSS usnadňuje a urychluje zpracování dat a umožňuje tak docílení přesnějších a hlubších vhledů do problematiky. Díky zrychlení analýzy je naše společnost schopna zpracovat více zakázek, což vede k rychlejšímu rozvoji. Zpracování získaných dat si již bez softwaru IBM SPSS Statistics nedokážeme představit."
Case study →

Věda a výzkum

Naši zákazníci software IBM SPSS používají například při výzkumu mládeže, postojů a zdraví obyvatel, práce, sociálních věcí a rodiny a mnoha dalších oblastí. Výsledky výzkumné činnosti pak mohou být sdíleny a porovnávány s výsledky výzkumů v zahraničí, kde je software IBM SPSS také standardně používán.

 • Ing. Jiří Ambros, Ph.D.
 • Centrum dopravního výzkumu

„Společnost ACREA CR a software IBM SPSS vidím jako nedílné součásti. Absolvoval jsem semestrální kurz analýzy dat, který mi otevřel pomyslné dveře do světa statistiky… Dalším studiem, i díky konzultacím s pracovníky ACREA CR, jsem si osvojil techniku GLM… Nejde tedy jen o software, jde o širší vnímání statistiky jako úžasného nástroje, který umožní popis světa a dějů a jeho analýzu – k tomu všemu bych bez společnosti ACREA CR a software IBM SPSS nedospěl.“
Case study →

 • RNDr. Bohumil Frantál
 • Ústav geoniky Akademie věd ČR

"Software IBM SPSS významně urychluje a zjednodušuje práci při statistickém zpracování a analýze dat z různých zdrojů."
Case study →

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Laboratoř genetické ekotoxikologie (LGE) je součástí Ústavu experimentální medicíny, AV ČR, v.v.i. Laboratoř se zaměřuje na výzkum vlivu znečištěného ovzduší, zejména genotoxických a karcinogenních látek na lidské zdraví. Software IBM SPSS je využíván zejména při hodnocení výsledků molekulárně-epidemiologických studií.
Case study →

ONDŘEJ BÁRTA - výzkumník a konzultant

Ondřej Bárta je výzkumníkem a konzultantem na volné noze, a působí zejména na evropské úrovni od roku 2011. Jeho výzkumné projekty se zaměřují na mladé lidi (nejčastěji 13-35 let) napříč nejrůznějšími kontexty, jako jsou: politická participace, neformální vzdělávání, mobilita, dobrovolnictví, veřejné politiky zaměřené na mladé lidi, nebo evaluace politik a projektů.
Case study →

Zdravotnictví a farmacie

Naši analytici mají zkušenosti z celé řady projektů v oblasti medicínské statistiky. Díky softwaru IBM SPSS pomáháme lékařům získat ucelený náhled na data, zpřístupnit a naučit se správně využívat statistické metody.

 • Ing. Irena Brabcová, Ph.D.
 • Institut klinické a experimentální medicíny

„SPSS nám pomohlo při zpracovávání velkého množství dat a nalezení souvislostí, které by nám za jiné situace mohly uniknout. V budoucnu bychom rádi SPSS využili i při řešení dalších projektů, naším hlavním zájmem pravděpodobně bude analýza GZLM Mixed Model."
Case study →

 • Bc. Martin Mejzr
 • Národní referenční centrum

„Při implementaci softwaru nám pomohli zkušenosti analytiků z ACREA CR jednak díky úvodnímu zaškolení a jednak díky diskuzi postupů řešení při společných projektech, které využíváme i v jiných oblastech.“
Case study →

 • Prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D.
 • Fakultní nemocnice v Motole

"Bez použití a důkladné znalosti kvalitního statistického programu - jakým IBM SPSS Statistics bezesporu je - by byla analytická práce v oblasti výzkumu vzniku diabetu I. typu, jakož i jiných autoimunitních chorob, nemyslitelná."
Case study →

Průmysl a energetika

ACREA nabízí jednoduchá dataminingová řešení jako je sledování kvality, optimalizace nákladů, cílení marketingových kampaní, sledování preferencí a nákupního chování odběratelů, zvyšování návratnosti investic, ale také predikci poruch strojů a eliminaci odstávek spojených se snížením servisních nákladů a prodlev ve výrobě.

 • Ing. Zlatko Uhlík
 • Volkswagen Slovakia

„Data zpracovaná v programu IBM SPSS Statistics nám přinesla nový pohled na řešený problém. Variabilita možností, jak využít program IBM SPSS nám dává vyhlídky pro komplexní řešení problémů i v budoucnosti.“
Case study →

 • Dr. Jiří Boháček
 • Škoda Auto

„Díky segmentaci a analýze loajality zákazníků jsme získali mnoho užitečných informací o našich zákaznících, které nám umožnily provést praktická opatření, pro efektivnější oslovování a udržení zákazníků. Potřebovali jsme jednoduchý nástroj, s jehož pomocí bychom získali rychlou informaci o určitém typu zákazníků. Kalkulačka od firmy ACREA CR tento požadavek výborně splnila."
Case study →

 • Ted Kell
 • Sikorsky Aircraft Corporation

„Zapojení SPSS do našeho programu zákaznické podpory, je krokem kupředu na cestě za naším dlouhodobým cílem. Tím je být celosvětově známi jako jednička mezi společnostmi vyrábějícími helikoptéry, která svým zákazníkům poskytuje výjimečné služby, s individuálním přístupem ke každému zákazníkovi a jeho problému.“
Case study →

 • Ing. Lucie Rozehnalová
 • Volkswagen Financial Services

Spolupráce na obou našich projektech byla ze strany společnosti ACREA CR vysoce profesionální. Velmi rychle porozuměli specifickým pravidlům, která nám předepsala mateřská společnost, a dodali nám řešení takříkajíc na míru. Kvalitu zpracovaných analýz následně ocenila i naše centrála v Německu.
Case study →

Potřebujete poradit, jak využívat vaše data? Chcete zefektivnit a urychlit vaši práci? Nevíte, jaký software je pro vaše řešení ten správný?

Využijte naši nezávaznou konzultaci, při které vám rádi zodpovíme všechny vaše dotazy a najdeme vhodné řešení.

Zůstaňte s námi v kontaktu.