IBM SPSS STATISTICS

- nástroj pro statistickou analýzu dat

IBM SPSS Statistics je světově nejrozšířenější statistický software užívaný ve vědě, marketingu, personalistice, výzkumu či při sumarizaci dat z velkých i menších databází různého typu. Podporuje analytický proces ve všech jeho fázích - od přípravy dat, přes jejich analýzu až po tvorbu reportů. Modularita IBM SPSS Statistics umožňuje navíc složit jej „na míru“ dle vašich potřeb.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Příprava dat a datové manipulace

Příprava dat velice často zabere až 80 % časového rozpočtu analytického projektu. Je však klíčovým faktorem, který rozhoduje o jeho úspěchu či neúspěchu. IBM SPSS Statistics je v této oblasti neocenitelným pomocníkem, jelikož obsahuje řadu nástrojů pro přípravu dat jako je - čištění, kategorizace, transformace, agregace, výběry případů, nahrazení chybějících hodnot, kontrola odlehlých pozorování a mnoho dalších. 

Jednoduché čištění dat a identifikace duplicitních záznamů v uživatelském rozhraní Identify Duplicate Cases.

Pomocí procedury Validate Data eliminujete manuální kontrolu dat a odhalíte chybné či podezřelé případy.

Příprava spojitých dat pro analýzu pomocí nástrojů Visual Binning a Optimal Binning.

Statistická analýza dat

IBM SPSS Statistics nabízí širokou škálu statistických metod od deskriptivních až po velmi pokročilé. Modul IBM SPSS Statistics Base obsahuje základní metody jednorozměrné i vícerozměrné statistiky.

Další návazné moduly a programy pak vnášejí do systému další pokročilé a speciální metody jako je například logistická regrese, korelační analýza, regresní analýza, seskupovací analýza, analýza délky života, analýza mnohorozměrných kategorizovaných dat, práce s komplexními výběry, neuronové sítě, RFM analýza, Power analýza a řada dalších.

Využijte metodologii SEM  (modelování strukturálních rovnic) programu IBM SPSS AMOS pro tvorbu modelů a ověřte si své vztahové a kauzální hypotézy.

Analýza časových řad umožňuje zkoumání trendů a sezónních vlivů v datech. Získáte tak odhady budoucího vývoje.

Klasifikační, rozhodovací a asociační stromy lze využít pro identifikaci skupin, analýzu vztahů mezi skupinami i predikci.

Reportování a vizualizace

Vizualizace dat je součástí každé analýzy a umožňuje nám prezentovat její výsledky. Vytvářet můžete jednoduché i kontingenční tabulky, geografickou analýzu či vizualizaci dat pomocí map a prostorových grafů. Důležitá je i možnost exportovat výsledky analýz do různých formátů a sdílet je s ostatními prostřednictvím prezentací či zpráv. 

Tabulku je možno sestavit vizuálně přenesením požadované proměnné na pracovní plochu vytvářené tabulky.

Široká škála statistických grafů od standardních typů až po vlastní grafy zadávané pomocí jazyka GPL.

K dispozici jsou různé typy šablon map pro geografické zobrazení např.  kartogramy, kartodiagramy či prokládané mapy.

Další možnosti softwaru

Uživatelská přívětivost nástroje bez nutnosti programování má řadu příznivců. Software však umožňuje prostřednictvím skriptování a programování v jazyce R či Python tento nástroj obohatit o další chybějící funkce. Je tak využíván pro jednorázové analýzy, průběžné monitorování procesů i při automatizaci opakovaných úloh.

Uživatelské rozhraní

Připravovat a analyzovat data můžete snadno pomocí intuitivního dialogového rozhraní bez nutnosti programování.

Otevřenost softwaru

Data lze načítat a výsledky exportovat z/do mnoha různých formátů s možností rozšíření funkcí pomocí programovacích jazyků R a Python.

Modularita softwaru

Software je tvořen jednotlivými moduly, ze kterých lze složit nejvhodnější sestavu pro řešení vašich specifických úloh.

MODULY IBM SPSS STATISTICS

Vyberte si vhodný modul dle svých statistických potřeb.

IBM SPSS Statistics Base

Základní modul celého systému, ke kterému lze přidat další moduly. Zahrnuje možnosti od načtení dat, datové manipulace, ovládání programu pomocí syntaxe či maker, statistické testy a základní i pokročilé statistické procedury až po nabídku různých typů grafů.
Více o modulu →

IBM SPSS Data Preparation

Zjednodušte proces přípravy dat a odstraňte pracnou manuální kontrolu. Identifikujte snadno podezřelé nebo chybné případy. Tento modul je součástí základního modulu IBM SPSS Statistics Base.
Více o modulu →

IBM SPSS Bootstrapping

Validujte vybudované modely a získejte odhad spolehlivosti vašich výsledků. Tento modul je součástí základního modulu IBM SPSS Statistics Base.
Více o modulu →

IBM SPSS Advanced Statistics

Využijte metody matematicko-statistického modelování vztahů: mnohorozměrný obecný lineární model, metody pro modelování vztahu mezi kategorizovanými proměnnými a metody analýzy délky života.
Více o modulu →

IBM SPSS Regression

Pokročilé mnohorozměrné modely založené na regresi (binární a mnohorozměrná logistická regrese, nelineární regresní modely s okrajovými podmínkami i bez nich, metoda vážených nejmenších čtverců, dvoustupňová metoda nejmenších čtverců).
Více o modulu →

IBM SPSS Forecasting

Široká škála metod pro analýzu časových řad. Aplikujte modely pro scénáře typu „co když“ a optimalizujte proces rozhodování.
Více o modulu →

IBM SPSS Custom Tables

Jednoduché a interaktivní vytváření komplexních tabulek na míru. Využijte možnosti pivotování pro uspořádání řádků, sloupců i vrstev tabulky.
Více o modulu →

IBM SPSS Decision Trees

Výběrem ze 4 algoritmů identifikujte zákonitosti, segmenty a skupiny pomocí klasifikačních stromů.
Více o modulu →

IBM SPSS Categories

Znázorněte mnohorozměrná kategorizovaná data a prohlédněte si vztahy ve vašich datech pomocí biplotů a percepčních map.
Více o modulu →

IBM SPSS Missing Values

Rychlá analýza chybějících hodnot – zjišťování struktury, sumarizace, vzory, odhady chybějících pozorování.
Více o modulu →

IBM SPSS Conjoint

Identifikujte vlastnosti produktu důležité pro nového zákazníka. Poznejte, jak vlastnosti produktu ovlivňují jeho preference.
Více o modulu →

IBM SPSS Neural Networks

Odhalení komplexní struktury vztahů v datech pomocí neuronových sítí a tvorba predikčních modelů.
Více o modulu →

IBM SPSS Complex Samples

Spočítejte statistiky pro komplexní výběry a dosáhněte statisticky adekvátnějších závěrů pro celou populaci.
Více o modulu →

IBM SPSS Exact Tests

Analyzujte i jevy řídce se vyskytující ve velkých datových souborech. Vyberte si z více než 30 přesných testů.
Více o modulu →

IBM SPSS Direct Marketing

Poznejte své zákazníky a zefektivněte marketingové kampaně pomocí nejpoužívanějších metod.
Více o modulu →

IBM SPSS AMOS

Využijte metodu maximální věrohodnosti, modifikace metody nejmenších čtverců, bootstrap či bayesovské odhady k modelování kauzálních vztahů.
Více o modulu →

PS IMAGO PRO

Analytické rozšíření IBM SPSS Statistics o další grafy a procedury. Obsahuje nástroj pro tvorbu reportů a jejich automatizaci i portál pro sdílení výstupů s ostatními pracovníky.
Více o modulu →

Skripty k softwaru
IBM SPSS Statistics

Skripty jsou krátké programy napsané v programovacím jazyce Python. Umožňují rozšířit seznam statistických procedur, úpravu dat a korekci výstupů. 

PROGRAMOVÉ SKRIPTY

E-kniha
SPSS - Praktická analýza dat

Praktický průvodce programem IBM SPSS Statistics od autorů doc. RNDr. Jana Řeháka a Ing. Ondřeje Broma.

Seznamte se se základními i pokročilejšími statistickými metodami, možnostmi programu i tipy k jeho ovládání.

INFORMACE O E-KNIZE