Znaménkové schéma pro tabulky z Custom Tables

SPRIPT K SOFTWARU IBM SPSS STATISTICS

Skript zkopíruje označenou tabulku a nahradí četnosti znaménkovým schématem.

MOŽNOSTI

Skript zkopíruje označenou tabulku a nahradí četnosti znaménkovým schématem. Znaménkové schéma opticky zvýrazní buňky, jejichž četnost se významně liší od očekávané četnosti za předpokladu nezávislosti sledovaných znaků. Typ znaménka reprezentuje směr odchylky:

  • neliší-li se naměřená četnost významně od očekávané, v buňce se objeví znaménko "o",
  • vyšší naměřené četnosti oproti očekávání se označí znaménkem "+",
  • nižší naměřené četnosti oproti očekávání se naopak zvýrazní znaménkem "-".

V každé buňce se mohou vyskytnout jedno až tři znaménka plus nebo mínus podle statistické významnosti odchylky – jedno znaménko při 95% významnosti, dvě při 99% a tři při 99,9% významnosti.

Obsahuje-li tabulka kategorii Total, pak se spolu se znaménkovým schématem zobrazí marginální procenta a podbarví se tak, aby vyšší hodnoty měly sytější barvu. Podbarvení se provádí po decilech vypočtených z maximální a minimální hodnoty marginálních procent.

Výpočet skriptu se provádí na jednotlivé podtabulky samostatně. Takto lze zpracovat tabulky, v nichž jsou proměnné umístěné vedle sebe, pod sebe i hierarchicky do sebe. Tabulky mohou obsahovat kromě četností i další statistiky (tlačítko Summary Statistics). Statistiky mohou být umístěny v řádcích nebo sloupcích tabulky (pole Position) nebo nemusí být zobrazeny vůbec (volba Hide). Skriptem však nelze zpracovat tabulky obsahující sady pro mnohonásobné odpovědi.

Prostřednictví úvodního dialogu uživatel zadá názvy pro statistiku Count a kategorii Total, které použil při vytváření tabulky (pod tlačítkem Summary Statistics, resp. Categories and Totals). Není-li provedená změna defaultního nastavení, použijí se názvy CountTotal. Neobsahuje-li tabulka kategorii Total, pak lze příslušné pole úvodního dialogu ponechat v defaultním stavu. Uživatel si také v dialogu zvolí, zda se ve výstupu použije anglický popis (Sign Scheme) nebo český (Znaménkové schéma).

UKÁZKA VÝSTUPU

Tabulka před použitím skriptu

Tabulka po použití skriptu

PŘEDPOKLADY POUŽITÍ

Skript nelze provozovat bez softwaru IBM SPSS Statistics s modulem Base a propojení s programovacím jazykem Python.

Jedna, případně více kontingenčních tabulek vytvořených procedurou Analyze -> Tables -> Custom Tables obsahující četnosti (statistiku Count).

  • Před spuštěním skriptu je nutné označit alespoň jednu kontingenční tabulku (jednoduchý rámeček), která je výstupem procedury Custom Tables.
  • Tabulka musí obsahovat četnosti (statistiku Count).
  • Pokud tabulka obsahuje kategorii celkem, musí být tato kategorie uvedená v tabulce pod jednotným názvem.
  • Uživatel pomocí úvodního dialogu skriptu specifikuje název použitý v tabulce pro statistiku Count, případně kategorii Total. Neadekvátní specifikace způsobí špatný výpočet znaménkového schématu.