Obarvení tabulky

SPRIPT K SOFTWARU IBM SPSS STATISTICS

Skript slouží k obarvení požadované tabulky nebo její části dle nastavení v úvodním dialogu. Je tak možné zvýraznit významné hodnoty jakou jsou signifikance, korelace, atd. Uživateli tak pomáhá i při interpretaci převážně velkých tabulek.

MOŽNOSTI

Všechny možnosti skriptu uživatel ovládá úvodním dialogem, který se zobrazí při spuštění skriptu.

Rozsah obarvované oblasti
Oblast tabulky, na kterou se skript aplikuje (řádky, sloupce). Z obarvování lze například vynechat souhrnné údaje.

Kritérium obarvení
Nastavení minima a maxima pro barvení podle významu dat v tabulce: 

  • Dle hodnot v tabulce: barvení na základě minima a maxima dané oblasti tabulky, mez odpovídá středu mezi minimem a maximem,
  • Korelace: minimum=-1, mez=0, maximum=1,
  • Procenta: minimum=0%, mez=50%, maximum=100%,
  • Vlastní rozsah: z dat se načítá minimum, maximum a dopočítá se mez jako střed mezi nimi, lze však ručně upravit.

Oblast tabulky
Způsob barvení (volba je k dispozici pouze pro kritérium Dle hodnot v tabulce):

  • Celá tabulka,
  • Řádky: každý řádek se barví samostatně,
  • Sloupce: každý sloupec se barví samostatně.

Barevná škála
Nastavení barev a počtu barevných odstínů (jeden nebo dva):

  • Automaticky: od minima do dané meze se lineárně snižuje intenzita modré barvy od RGB=(90,90,255) až do bílé, od dané meze do maxima lineárně roste intenzita červené barvy od bílé až do RGB=(255,90,90),
  • Vlastní škála: stejné jako předcházející, barvy odpovídající minimu a maximu lze nastavit uživatelem,
  • Pouze jedna barva: intenzita barvy lineárně roste od minima (bílá barva) až do maxima (RGB=(255,90,90) nebo uživatelem zadaná barva.)

Absolutní hodnoty
Při zaškrtnutí políčka probíhá barvení na základě absolutních hodnot čísel v tabulce. Pro kritérium Korelace je při užití absolutních hodnot k dispozici jako barevná škála pouze jedna barva.

Diagonála
Možnost vynechat diagonálu a nebarvit nad diagonálou. Vhodné především pro čtvercové tabulky (například korelační matice).

Prázdná pole
Při zaškrtnutí políčka jsou prázdná pole považována za nuly (pokud není označeno, prázdná pole se nebarví). Vhodné například při barvení kontingenční tabulky, kde prázdná pole vyjadřují kombinace řádků a sloupců, které se v datech nevyskytují. Volba není k dispozici pro kritérium Korelace.

UKÁZKA VÝSTUPU

Výstupem skriptu je obarvená tabulka.

Tabulka před použitím skriptu

Tabulka po použití skriptu

PŘEDPOKLADY POUŽITÍ

Skript nelze provozovat bez softwaru IBM SPSS Statistics s modulem Base a propojení s programovacím jazykem Python.