PS IMAGO PRO

- statistické a grafické rozšíření programu IBM SPSS Statistics

Software PS IMAGO PRO obohacuje světově nejrozšířenější statistický software IBM SPSS Statistics o další procedury, grafy a funkce. Software obsahuje plnou licenci IBM SPSS Statistics, včetně známého rozhraní a všech funkcí, které dále rozšiřuje.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Příprava dat a datové manipulace

Mimo procedur, které naleznete v softwaru IBM SPSS Statistics, nabízí PS IMAGO PRO další datové procedury a manipulace.

Jedná se například o Multiply cases (znásobení pozorování pomocí váhové proměnné do nového datového souboru), Join files (načítání více datových souborů s okamžitým spojením do jednoho datového souboru), Create calendar (tvorba nového datového souboru na základě zvoleného data), Reverse coding (opačný směr kódování kategorizovaných proměnných) či Dichotomous coding (tvorba dichotomické proměnné na základě hodnot dané proměnné) a mnoho dalších.

Data description – popisuje vybrané proměnné formou syntaxe nebo vytvoří seznam všech (vybraných) vlastností vybraných proměnných ve výstupním okně.

Data inventory – zobrazí formou reportu informace o datovém souboru, informace o proměnných a seznam názvů proměnných.

Recode infrequent categories – překódování proměnné do nové proměnné s menším počtem kategorií spojením méně zastoupených kategorií.

Statistická analýza dat

PS IMAGO PRO také obohacuje širokou škálu statistických metod IBM SPSS Statistics o řadu dalších jako je například:  Cramer`s V correlated variables (zjištění korelačního vztahu mezi nezávislými proměnnými a závislou proměnnou), Significant variables Chi-square (ověření významnosti vztahu nezávislých proměnných se závislou proměnnou), Significant variables CHAID (optimální kategorizace nezávislých proměnných ve vztahu k závislé proměnné s využitím CHAID algoritmu) či Data audit (souhrn vybraných statistik pro číselné a kategorizované proměnné) a další.

Alternativy k lineární MNS – nové typy regrese: Lasso, Ridge Regression a Elastic Net, které jsou zahrnuty do skupiny regularizované regrese.

Modely zrychleného času selhání – analýza přežití, která je na rozdíl od populární Kaplan-Meierovy a Coxovy regrese parametrickým modelem.

Compare text – porovnání obsahu dvou textových proměnných pomocí různých měr a uložení skóre a podobnosti do datové matice.

Reportování a vizualizace

Vizualizace dat je v PS IMAGO PRO rozšířena o řadu netradičních grafů a mapových podkladů. Navíc software zahrnuje také komponentu PS IMAGO Designer, pomocí které jednoduše vytváříte reporty z výstupů IBM SPSS Statistics prostřednictvím funce drag and drop.

Violin plot chart - graf pro vizualizaci rozdělení číselné proměnné. Je možné dodat kategorizovanou proměnnou a sledovat rozdělení v jednotlivých skupinách.

Arrows & Traffic Lights – zobrazuje výsledky ve formě šipek nebo semaforů. V režimu šipek se pro každou kategorii zobrazí šipka, jejíž úhel sklonu a barva závisí na hodnotě číselné proměnné.

Cloud graph - frekvence výskytu číselné nebo textové proměnné se projeví na velikosti fontu nebo bubliny  analyzované proměnné.

Další možnosti softwaru

Komponenty softwarového řešení PS IMAGO PRO usnadňují proces reportování a sdílení výstupů. Jedná se o nástroj PS IMAGO Process, pomocí kterého lze vytvářet automatizované procesy a PS IMAGO Portal pro webové sdílení publikovaného obsahu.

Webové sdílení obsahu

PS IMAGO Portal poskytuje rozhraní pro webové sdílení publikovaného obsahu. Umožňuje reporty třídit do virtuálních adresářů a nastavovat požadovaná uživatelská oprávnění.

Integrace s MS SharePoint

Po vytvoření dashboardu v systému PS IMAGO PRO se můžete rozhodnout publikovat jej buď na PS IMAGO Portal nebo Microsoft SharePoint.

PS IMAGO Process

Při opakovaných reportech je možné celý proces automatizovat. Nástroj PS IMAGO Process má komplexní mechanismus pro určení rozsahu a časování automatizovaných úloh.

PS IMAGO PRO OBSAHUJE

Software PS IMAGO PRO se skládá z několika komponet.

IBM SPSS Statistics

Světově nejrozšířenější statistický software, který nabízí základní i pokročilé metody analýzy dat.

PS IMAGO PRO

Analytické rozšíření programu IBM SPSS Statistics o další procedury, grafické výstupy a mapové podklady.

PS IMAGO Designer

Nástroj pro tvorbu reportů z výstupů IBM SPSS Statistics pomocí funkce drag and drop. Při opakovaných reportech je možné nastavit automatizaci reportů pomocí PS Process.

PS IMAGO Portal

Nástroj pro sdílení reportů uživatelům bez softwaru IBM SPSS Statistics. Reporty se ukládají na PS IMAGO PORTAL nebo do Microsoft SharePoint.

Zůstaňte s námi v kontaktu.