Statistická analýza dat

Statistika je věda, která hledá vztahy skryté v datech. Snad každá data obsahují nějakou informaci, ale ta je ukryta v celém souboru a není přímo uchopitelná. Statistika informaci z dat získává a převádí ji do srozumitelné formy. Úkolem uživatele statistické analýzy je informaci poté správně interpretovat, převést na znalost a případně na základě této znalosti jednat.

Kvalitní statistická analýza se nepokouší informaci z dat získat pouze přesně a úplně, ale snaží se ji převést do takové podoby, aby ji uživatel mohl pochopit a aby mu byla užitečná. K tomu slouží celá škála statistických metod od nejjednodušších popisných statistik až po komplexní modely vícerozměrné statistické analýzy. Důležitou součástí analýzy jsou grafy pro přehledné zobrazení jak základních vztahů v datech, tak i výsledků modelování.

Podstatnou součástí analýzy je také příprava dat, použití statistických metod na nekvalitní data vede ke zkresleným výsledkům a tím i ke špatnému pochopení analyzované problematiky. Statistická analýza obsahuje dostatek nástrojů k odhalení a odstranění jevů v datech, které by vedly ke zkreslení výsledků.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Statistické zpracování dat
 • komplexní úloha zahrnující přípravu dat, statistickou analýzu a vytvoření závěrečné zprávy nebo prezentace, je vhodné, aby zákazník k řešení přispěl svou věcnou znalostí analyzované problematiky,
 • vytvoření výstupů z analýz, které si zákazník sám interpretuje a poslouží mu k vytvoření závěrečné zprávy,
 • zpracování výzkumných, transakčních a provozních dat, včetně časových řad.
Podpora výzkumu
 • volba případů do výzkumu metodami pravděpodobnostního výběru (prostý, skupinový, stratifikovaný, vícestupňový),
 • příprava dotazníků pro webový, telefonický a off-line výzkum (CAWI, CATI a CAPI),
 • sběr a pořizování dat prostřednictvím sesterské společnosti SC&C, spol. s r.o..
Analytický audit
 • kontrola přípravy dat a jejich vhodnosti pro modelování,
 • kontrola provedené analýzy a návrh alternativních variant řešení,
 • kontrola závěrečné zprávy z hlediska statistické správnosti.

CO POTŘEBUJEME VĚDĚT

 • velikost datového souboru,
  • počet proměnných v datovém souboru,
  • počet případů,
 • dostupné informace o datech (popis proměnných, způsob vzniku dat, známé problémy s daty),
 • formát výstupového souboru (tabulky, grafy, výzkumná zpráva),
 • účel a specifikace úlohy (se specifikací může pomoci analytik ACREA),
 • seznam uvažovaných statistických metod.

Nemáte dostatek času na důkladnou analýzu svých dat, nebo si nejste jisti správným postupem? Kontaktujte nás.