Parciální asociace v Custom Tables

Využití

Skript se využívá pro výpočet parciální asociace z Custom Tables.


Možnosti

Skript nenabízí možnosti změn nastavení uživatelem. Skript počítá součet chí-kvadrát statistik a stupňů volnosti přes kategorie proměnné, která je umístěná ve vrstvách vstupní tabulky a k výsledné chí-kvadrát statistice dopočte její významnost (signifikanci).


Ukázka výstupu

Výstupem je nová tabulka obsahující hodnotu chí-kvadrát statistiky, stupně volnosti a signifikanci, a to pro každou dvojici řádkových a sloupcových proměnných. Výsledná tabulka je již bez vrstev.

Tabulka před použitím skriptu

Tabulka po použití skriptu


Předpoklady použití

Skript nelze provozovat bez software IBM SPSS Statistics s modulem Custom Tables a propojení s programovacím jazykem Python.