Zpět

Výuka statistiky a data miningu

Praktická příprava studentů do praxe

Snažíte se naučit studenty pracovat s daty, analyzovat je, logicky je pochopit a hledat v nich souvislosti?
Chcete naučit studenty vystavět praktickou úlohu na teoretických základech? 
Přejete si kromě teoretických základů rozvíjet také kritické myšlení, schopnost popsat problém a kreativně najít řešení?

S tím vším Vám pomůže statitika a datamining

V současné době si SPSS drží silnou pozici ve vyšším vzdělávání a slouží nejen k pochopení a osvojení si základních statistických a dataminingových metod studenty, ale také jako pomocný nástroj pedagogům při hodnocení vzdělávacích aktivit a zpracování jejich vědeckých a výzkumných prací. Vysoké školy využívají IBM SPSS Statistics a IBM SPSS Modeler při přípravě studentů na jejich budoucí povolání. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto softwary používá více než 800 společností v České a Slovenské republice, mají studenti se znalostí těchto produktů na trhu práce značnou konkurenční výhodu. Všem vysokým školám poskytujeme výrazné slevy na celé portfolio IBM SPSS produktů.

Proč produkty IBM SPSS

IBM SPSS Statistics umožní vyučovat statistiku na praktických příkladech. Naučí studenty uceleně pracovat s datovými soubory, využívat statistických analýz v marketingu nebo porozumět potřebám a chování zákazníků. Software je také vynikajícím pomocníkem při výkaznictví, zjišťování úspěšnosti zavedení nových učebních metod, odhadu doby ukončení studia nebo při tvorbě podkladů pro včasné a rychlé rozhodování vedení jednotlivých fakult.  Vědečtí pracovníci s oblibou využívají tento nástroj pro své vědecké a výzkumné práce.

IBM SPSS Modeler umožní vyučovat data mining na reálných případech přímo z praxe. Jedná se o základ analytických prací ve všech odvětvích. Studenti se mohou snadnou cestou naučit vše potřebné o rozhodovacích stromech, prediktivním modelování nebo managementu rizik. Osvojí si dovednosti definování řešeného problému, vytvoření datové matice pro zpracování, navrhnou řešení a prostřednictvím metodiky CRISP-DM vyřeší danou úlohu a vytvoří závěrečnou zprávu. Tento nástroj poskytuje studentům znalosti, které uplatní na analytických pozicích v praxi. 

Jaké jsou přínosy výuky v programech IBM SPSS

Mezi hlavní výhody, zmíněné samotnými studenty, patří jednoznačně fakt, že se software vyznačuje skutečně intuitivním ovládáním v grafickém uživatelském rozhraní. Již po krátké době jsou tak studenti schopni software samostatně využívat k řešení konkrétní úlohy. Studenty neodrazují nelogické a nepředvídatelné reakce programu a při výuce je možné soustředit se více na problém, metody a interpretace výsledků. Další výhodu lze spatřit ve využití nástrojů pro chod univerzit, kdy včasné rozhodování na základě přesných informací ušetří hodiny času managementu univerzity. Nástroje umožňují jednoduché zpracování údajů o škole, studentech a jejich výsledcích.

Realizace

Kontaktujte naše obchodní oddělení nebo Centrum výuky ACREA, kde Vám pomůžeme s dotazy. Také si můžete přečíst případové studie zákazníků ACREA CR, které popisují, jaké úspěchy s výukou mají ostatní pomocí řešení SPSS.

Pro konkrétní nabídku kurzů, nás prosím kontaktujte na kurzy@acrea.cz či na telefonním čísle +420 234 721 444

Reference

Slovenská zdravotnícka univerzita

Prenatálne a postnatálne rizikové faktory vzniku alergických ochorení u detí

Podrobná case study
Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta v Praze

Výzkum žákovské motivace prostřednictvím postojů ke školním předmětům

Podrobná case study