Zpět

Medicínský výzkum

Nabídněte lepší péči svým pacientům

Nevíte kolik pacientů zahrnout do studie, aby byla její kvalita a nákladnost optimální?
Potřebujete vyhodnotit účinnost léčebného postupu?
Chcete zjistit jaké faktory ovlivňují průběh nemoci?

S tím vším Vám pomůže medicínský výzkum

Důležitost statistických metod v medicíně nelze popřít. Před zavedením nové léčby nebo léčiva je důležité prozkoumat jejich efekt na velkém počtu pacientů. I když má vědec novou, převratnou myšlenku, své hypotézy musí potvrdit. Většina odborných časopisů požaduje použití silného statistického aparátu. Každá kvalitní studie by měla využívat statistické metody ve všech následujících krocích:

  • plánování experimentu, kde výzkumník stanoví cíle studie, prokazované hypotézy a určí potřebný počet pacientů, čímž se zabezpečí kvalita a minimalizují se náklady na sběr dat
  • popis datového souboru, tím se zamezí špatné a někdy i životu nebezpečné interpretaci závěrů
  • stanovení závěrů, kde odpovídáme na cíle stanovené při plánování experimentu, například vyhodnocujeme účinnost léčebného postupu porovnáním výzkumné a kontrolní skupiny, nebo identifikujeme faktory ovlivňující nemoci

Řešení

Ve všech krocích výzkumu využijeme statistické metody. K určení potřebné velikosti souboru použijeme tzv. Power analýzu. Kvantitativní znaky naměřené na pacienty popíšeme pomocí průměru, mediánu a směrodatné odchylky, rozdělení dat můžeme zobrazit také pomocí histogramu. Kategorické proměnné charakterizujeme četnostmi a procentuálním rozložením jednotlivých kategorií.  K vyhodnocení signifikance rozdílu mezi skupinami, využijeme statistické testy například t-testy nebo neparametrické testy a také metody kontingenčních tabulek. K nalezení faktorů ovlivňujících nemoc a průběh nemoci aplikujeme regresní modely, např. lineární model, logistickou regresi nebo analýzu rozptylu.

Přínosy

  • získání klíčových informací
  • objevení netriviálních souvislostí mezi jednotlivými faktory
  • možnost publikace výsledků ve vědeckých časopisech

Realizace

Společnost ACREA nabízí pomoc při provádění medicínského výzkumu pomocí statistického programu IBM SPSS Statistics. Software Vám nejen dodáme a budeme jej podporovat, ale nabízíme i širokou škálu kurzů zaměřených na ovládání softwaru či na metody, které využijete při analýze Vašich dat. Pro lékaře a výzkumné pracovníky jsme připravili speciální kurz: Analýza dat ve zdravotnictví.

Zájemci mohou využít konzultační služby společnosti Acrea CR, v rámci kterých Vám odborníci z analytického oddělení odpoví na otázky týkající se softwaru i statistických metod. V průběhu konzultací Vám naši odborníci představí ovládání softwaru a specifika úlohy. Případ je pravidelně konzultován, tak, aby nedošlo k misinterpretaci dat a výsledků.

Další možností, kterou nabízíme, je kompletní realizace analýzy. Pokud zvolíte tuto variantu, bude nutné poskytnout našim analytikům účel a specifikaci úlohy, způsob využití výsledků a dostupné informace o datech jako je popis proměnných, způsob vzniku dat, známé problémy s daty a podobně. V rámci projektu naši analytici Vaše data vyčistí a vytvoří požadovaný model. Výsledky předají ve formě, kterou si sami určíte.

Pro konkrétní nabídku kurzů, nás prosím kontaktujte na kurzy@acrea.cz či na telefonním čísle +420 234 721 444

Reference

Ústav pre výskum verejnej mienky

Štatistická analýza dát z výskumov verejnej mienky

Podrobná case study
Výuka statistiky a sběru dat na UPCE

Sběr dat metodou CAWI a CAPI prostřednictvím komplexního nástroje

Podrobná case study