Zpět

Město Brno

Zpracování dat z dotazníkových šetření mezi obyvateli města Brna

Jak pomáhá software IBM SPSS v práci sociologa 

„Možnost využívat při práci sociologa program IBM SPSS je základním předpokladem takové práce. I když program není samospasitelný, patří k základnímu vybavení této profese, stejně jako jsou pro ostatní profese nezbytné jejich příslušné nástroje a vybavení“, Mgr. Eva Gregorová, sociolog. 

Kancelář strategie města vznikla v roce 2004. Je samostatným oddělením Magistrátu města Brna a je zařazena od roku 2012 pod Úsek rozvoje města. Složení pracovníků je multioborové (ekonomie, sociologie, regionalistika, sociální geografie apod.). V současné době v Kanceláři strategie města pracuje 10 zaměstnanců. 

Magistrát města Brna se ve svých rozhodnutích řídí názory a podněty občanů. Kancelář strategie města realizuje řadu vlastních anketních šetření mezi občany a také zpracovává data z rozsáhlých kvantitativních sociologických výzkumů provedených externí společností. Výsledky anket a výzkumů jsou jedním z podkladů, které slouží v rozhodovacích procesech Magistrátu města Brna. Dobrým příkladem je výzkum Senioři v Brně (2011), který byl součástí analytické části koncepčního dokumentu Plán aktivního stárnutí. 

Rychlá anketní šetření pracují cca s 20 – 50 proměnnými. Rozsah získaných případů je různý, nejčastěji mezi 300 – 700 případů. Občané mohou vyplňovat dotazníky na webu města, v Brněnském Metropolitanu nebo ve výstavním prostoru města a na jiných místech.

Z řady anket vybíráme: 

  • Defibrilátory mohou zachránit život 
  • Vandalismus nejen v MHD 
  • Hodinový stroj na náměstí Svobody 

Pokud se jedná o sociologická šetření, kdy je sběrem dat a vyhodnocením průzkumu pověřena externí společnost, je velikost datových souborů větší. Jedná se o matice s cca 100 – 250 proměnnými a s cca 500 – 1 800 případy. V těchto případech jsou data sbírána vybranou firmou prostřednictvím tazatelské sítě. 

Za zmínku stojí zejména následující výzkumy:

  • Dlouhodobý výzkum sídlišť 
  • Charakter města Brna v postojích jeho obyvatel
  • Senioři v Brně 

Šetření jsou zpracovávána pomocí základních statistik. Výsledky anket a sociologických šetření jsou zveřejněny na webu města Brna, formou článků v Brněnském Metropolitanu nebo jsou prezentovány formou konferenčních příspěvků.

„Je velmi cenné, že software IBM SPSS je na brněnském magistrátu součástí pracovní pozice sociologa. Pracovní pozice sociologa by bez tohoto softwaru byla ohrožená. Předností je jeho preciznost a to, že umožňuje zpracovat přesně to, co výzkumník potřebuje. Důležité je i jeho univerzální rozšíření v oboru sociologie, vesměs všichni v něm pracují“ Mgr. Eva Gregorová, sociolog