Zpět

Česká rada dětí a mládeže

Představení České rady dětí a mládeže

 

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) je celostátní zastřešující nestátní nezisková organizace sdružující spolky a organizace dětí a mládeže a s dětmi a mládeží pracující. Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí. Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských,  společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím a mimo to se snaží ve spolupráci a v zájmu dětí a mladých lidí formovat i veřejné politiky v České republice, v Evropě i v OSN ku prospěchu mladé generace a celé společnosti. 

 

ČRDM a analýza dat

 

Využití analýzy dat v rámci činnosti České rady je celá řada. ČRDM zpracovává kvalitativní i kvantitativní data a informace ze své členské základny. Cílem je lépe poznávat terén mimoškolní práce s mládeží a identifikovat příležitosti pro zlepšení činnosti spolků a organizací. Narůstající potřeba vyhodnocovat data z dotazníkových šetření a realizace vlastních šetření mezi členy i obecnou populací dětí a mládeže byla jedním z hlavních impulzů pro rozšiřování analytických kapacit Rady. S důrazem na nárůst advokačních aktivit a potřebu tvorby veřejných politik s dopadem na mládež, které by byly postavené na faktech a znalostech, byla citelná značná absence informací o mladých lidech a mimoškolní práci s mládeží v ČR. Proto ČRDM realizovala samostatné projekty, například v oblasti měření dobrovolné práce, jejího ekonomického přínosu pro společnost či šetření mezi organizátory letních táborů. Oblastí nepokrytých veřejným a akademickým výzkumem je však mnohem více, proto se ČRDM rozhodla tématu věnovat systémově. Zpracovávaná data využívá jak pro svoji potřebu, tak pro potřeby analýz veřejných politik s dopadem na mládež v ČR i EU, kdy je např. národním korespondentem Evropského projektu Youthwiki či spolupracuje s MŠMT a NIDV na tvorbě projektu „Mládež v číslech“.

 

Využití SPSS a programu „Rok neomezeného vzdělávání“ ACREA v praxi

Díky vzdělávací podpoře ACREA i dodávanému softwaru se můžeme stále pouštět do náročnějších a odbornějších projektů a analýz, které přinášejí nové a relevantní poznatky o české mladé generaci a veřejných politikách. Výstupy se snažíme ovlivnit pozitivně i společenské a politické dění v ČR a EU. Díky zaškolení stálých spolupracovníků, nemusíme spoléhat jen na externí kapacity odborníků, ale víme, že se můžeme spolehlivě opřít o vlastní kvalitu a zároveň kde hledat odbornou pomoc, která nás nenechá na holičkách, když je třeba.

 

Výhody softwaru PS Imago Pro, respektive IBM SPSS Statistics, byly zjevné zejména v možnosti spolupráce s akademickým, státním, ale i soukromým analytickým sektorem. Můžeme tak využívat již existující domácí i zahraniční výzkumy a datové soubory o českých dětech, mládeži i společnosti v ČR. Díky SPSS využívá ČRDM otevřená data k ověřování vlastních hypotéz, spolupracuje s akademickým sektorem v různých jeho aktuálních aktivitách, stejně jako  využívá širokého potenciálu soukromých syndikovaných šetření, získává a zpracovává vlastní nová data a informace o české mladé generaci. Díky této činnosti se daří významně snižovat jinak vysoké náklady na takovou práci. Rok neomezeného vzdělávání poté prostřednictvím širokého spektra kurzů pomohl rozšířit portfolio statistických nástrojů a práce s SPSS a otevřel možnost dalších odborných analýz na vysoké odborné úrovni, stejně jako lepší porozumění analytické práci s otevřenými daty z ostatních výzkumů.

 

ČRDM dlouhodobě zajišťuje i světově unikátní pojištění pro pracovníky s mládeží, dobrovolníky i účastníky jejich akcí z řad dětí i celé společnosti. Podrobnější analytické vyhodnocování vývoje pomáhá lépe nastavovat podmínky pojištění, stejně jako kontrolovat výši potřebných investic.

Díky této solidní analytické bázi začala ČRDM také realizovat vlastní šetření na aktuální společenská a politická témata, která mají dopad na mladou generaci, například rychlé reprezentativní šetření české mládeže ve vztahu k dopadům GDPR a vládou navrhovanému zvýšení věkové hranice pro registrace v online službách. Šetření pomohlo odhalit a podpořit spíše silné stránky ve vzdělávání, namísto státních restrikcí, které nereflektují povahu chování mladých online.

 

Pro lepší pochopení problému slabé společenské a politické participace mladých Čechů realizuje ČRDM s partnery opakovaně i šetření v této oblasti v rámci zemí Visegrádské spolupráce, kdy výsledky nejen reflektují zažité akademické postupy a přinášejí data, která jsou jinak zkoumána jen náhodně, ale rozšiřuje je i o data postavená na praktické zkušenosti z terénu práce s mládeží. Díky tomu máme lepší přehled o aktivitách, postojích a hodnotové orientaci mládeže, což jinak zůstávalo stranou odborné diskuze a ostatních výzkumů.

 

Díky statistickému zpracování dokáže ČRDM také lépe monitorovat sektor letních táborů a dalších volnočasových aktivit pro děti a mládež, které byly dříve sledované jen z dílčích veřejných zdrojů, což  neumožňovalo celkové porozumění oblasti. Mediálně oblíbená se stala v posledních letech například zjištění o užívání mobilních telefonů na táborech či výstupy sledování dalších trendů v této oblasti. O nápady na další projekty také není nouze, právě naopak. 

Soubory ke stažení