Zpět

Československá obchodní banka

Aplikace statistického a dataminingového softwaru v ČSOB

ČSOB je jednou z nejvýznamnějších institucí na českém bankovním trhu. Ve společnosti je zaměstnáno více než 7500 zaměstnanců. V zájmu zkvalitnění poskytovaných služeb a upevnění pozice na trhu potřebovala banka lépe porozumět charakteristikám svých zákazníků.

Řešení 

Počátkem roku 2003 proběhlo v ČSOB výběrové řízení na dodávku analytického a dataminingového nástroje, který měl v budoucnu pokrýt potřeby banky na „dolování informací“ a vývoj vlastních modelů. ČSOB cítila potřebu lépe porozumět skrytým vztahům mezi charakteristikami zákazníků a jejich schopností plnit své závazky vůči bance. 

ČSOB chtěla využít nové výhody, které by jí přinesl konzistentní systém oceňování (skórování) zákazníků a které viděla hlavně v těchto oblastech: 

  • získání celkové a vypovídající hodnoty o kvalitě zákazníka,
  • účinnější systém ochrany,
  • celkové zlepšení kvality svých služeb a posílení postavení na trhu. 

Součástí dodávky se proto stala také tvorba první generace skórovacích karet. Po důkladném zkoumání a testování byl vybrán statistický software IBM SPSS Statistics a dataminingový nástroj IBM SPSS Modeler.

V létě 2003 došlo k implementaci obou nástrojů a následně začaly práce na vytváření modelů. Pomocí IBM SPSS Modeler se zpracovávala a čistila dostupná data, která se ukládala do datového skladu na platformě MS SQL. Ačkoli tato důležitá fáze přinesla mnohé překážky, podařilo se nakonec dospět k čistým a kvalitním datům, nad kterými mohly vznikat první modely.

Postupně vznikly čtyři modely s vysokou predikční silou, každý zaměřený na jiný produkt.

Nyní se skórovací karty úspěšně využívají na snižování úvěrového rizika existujícího portfolia a nadále se s nimi počítá i v aplikačním procesu. Pracovníci banky si pochvalují možnost práce se statistickým nástrojem s velkým množstvím funkcí, které jim umožňují velkou svobodu výběru a dobrou kontrolu nad průběhem celé analýzy. 

Dalším důležitým momentem při aplikaci řešení IBM SPSS je v bance velmi oceňované školení, které pro ni společnost SPSS připravuje a umožňuje tak pracovníkům neustále rozšiřovat jejich odborné know how a řešit nově se objevující úlohy. 

A co přinesl software IBM SPSS bance? Hlavně možnost účinně vyhledávat a analyzovat závislosti a vazby skryté v datech, schopnost rychle budovat potřebné modely a v neposlední řadě schopnost automatizovat mnoho časově náročných činností. 

IBM SPSS Statistics i IBM SPSS Modeler k tomu poskytly dostatek účinných nástrojů. Dnes jsou dataminingové nástroje IBM SPSS rozšířeny i v dalších odděleních banky a pomáhají zejména při marketingových aktivitách, jako je účinnější oslovení zákazníka s nabídkou služeb, které pro něj mohou být nejzajímavější. 

Výsledky

  • Možnost automatizovat náročné analytické činnosti 
  • Redukce rizik spojených s poskytováním úvěrů 
  • Zlepšení kvality poskytovaných služeb

„Můžu říci, že za úspěchem celého projektu stála profesionalita analytiků SPSS CR, ochota spolupracovat a spojit síly za účelem dosažení vytyčeného cíle a nesporné kvality obou softwarových balíků.“ – Ing. Peter Baláži manažer scoring úvěrů a řízení portfolia

„IBM SPSS Modeler má svou nespornou výhodu v jednoduchém až intuitivním ovládání, které však neomezuje funkcionalitu a dále v široké škále modelovacích technik a silných algoritmech. I s odstupem času si ceníme služeb poskytovaných ACREA CR, které nám pomáhají při řešení problémů.“ – Ing. Peter Baláži manažer scoring úvěrů a řízení portfolia