Zpět

Úvod do bayesovské analýzy dat

  • Termín: Bude upřesněn
  • Místo:

Počet výukových dnů:
1 (8 vyučovacích hodin)

Úroveň kurzu:
pokročilý

Bayesovská statistika je plnohodnotnou alternativou k běžně využívané frekvenční statistice (tj. statistice založené zejména na testování statistických hypotéz a bodovém a intervalovém odhadu parametrů). Na rozdíl od frekvenční statistiky nevycházejí odhady bayesovské statistiky pouze z výběrového souboru, ale ovlivňují je i naše předchozí znalosti (apriorní informace). Výsledek (aposteriorní odhad) je tak kombinací našich dat a dříve získaných poznatků.  Do nedávné doby nebylo možné postupy bayesovské statistiky plnohodnotně využívat, ale díky rozvoji výpočetní techniky a MCMC algoritmů jsou dnes k dispozici i pro běžné počítače. Bayesovské přístupy jsou vhodné zejména tam, kde dochází k replikaci studií a zároveň tam, kde jsou výběrové soubory poměrně malé. Jejich velkou předností je také možnost flexibilní práce s různými typy proměnných (nespojité) a možnost odhadů (imputací) chybějících hodnot. Tento přístup je nicméně zcela univerzální a může být užit místo všech běžně známých procedur frekvenční statistiky. V rámci kurzu se zaměříme především na analogii regresní a faktorové analýzy za pomoci programu IBM SPSS Amos.   

Cíl vzdělávacího programu:

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základní logikou bayesovské statistiky, vysvětlit základní pojmy a postupy a na jednoduchých analogiích k frekvenční statistice (regresní a faktorová analýza) ukázat její přednosti. Výuka klade důraz především na vysvětlení principů, praktickou aplikaci úloh v IBM SPSS Amos a interpretaci výsledků.

Kurz je určen:

Kurz je určen všem zájemcům z oblasti sociálních věd, medicíny, technických oborů, ekologie, biologie, marketingu, ekonometrie, kde mohou být tyto přístupy využity.

Předpoklady:

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC a znalost základních statistických metod (popisná a konfirmační statistika, lineární regrese, faktorová analýza) na úrovni kurzů Základy statistiky pro analýzu dat nebo IBM® SPSS® Statistics Base: Základní statistické procedury, případně Regresní analýza I. a Faktorová analýza. Výhodou (ne však podmínkou) může být také absolvování kurzu Modelování statistických vztahů (IBM® SPSS® Amos).

Přínos účasti na kurzu:

Účastníci se seznámí se základní logikou bayesovské statistiky a s možností jejího uplatnění v graficky snadno ovladatelném programu IBM SPSS Amos. Naučí se využívat v praxi základní bayesovské postupy a správně interpretovat výsledky.

Popis obsahu a postupu:

Výuka bayeovské statistiky za podpory programového systému IBM SPSS Amos.

Program kurzu*:

  1. základní rozdíl mezi frekvenční a bayesovskou statistikou
  2. Bayesova věta a její rozšíření pro analýzu dat, význam apriorní informace 
  3. MCMC algoritmus, kritéria konvergence, grafické nástroje pro posouzení výsledků 
  4. bayesovská regresní analýza 
  5. bayesovská faktorová analýza vč. možnosti práce s nespojitými proměnnými

* Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.

Používaný software:

IBM SPSS Amos.