Zpět

Reportování a vizualizace statistických dat

 • Termín: Bude upřesněn
 • Místo:

Počet výukových dnů:
2 dny (16 výukových hodin)

Úroveň kurzu:
základní

Statistické reportování patří mezi základní úkoly mnoha analytiků. Naučte se, jak správně vytvářet statistické tabulky, grafy a zprávy tak, aby byly přehledné a srozumitelným způsobem vyjadřovaly podstatnou informaci.

„Kurz doporučuji všem, kteří si chtějí ujasnit a shrnout základní postupy a doporučení, jak vytvářet reporty ze statistických analýz a jak vizualizovat zjištěné výsledky. Výklad je uzpůsoben začátečníkům, vše je doplněno o konkrétní ukázky a postupy v SPSS.“

Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D. 
Univerzita Tomáše Bati
Fakulta humanitních studií

Cíl vzdělávacího programu:

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními principy statistického reportování se zaměřením na tabulkovou a grafickou analýzu. Projdeme si nejčastěji užívané typy tabulek a grafů a naučíme se rozeznat, ve kterých případech je použít. Ukážeme si různé způsoby, jak vizuálně usnadnit čtení informace. Shrneme základní pravidla a doporučení pro vytváření statických tabulek, grafů i zpráv. Vše si ukážeme na praktických příkladech v IBM SPSS Statistics.

Kurz doporučujeme:

Kurz je určen všem, kteří:

 • chtějí překonat základní možnosti, které nabízejí tabulkové kalkulátory (např. MS Excel) a dozvědět se srozumitelnou formou něco více o tom, jak vytvářet jednoduché tabulky a grafy
 • potřebují, aby jejich tabulky a grafy byly přehledné a srozumitelně sdělovaly podstatnou informaci
 • dostávají již hotové tabulky a grafy, potřebují se naučit statistické zprávy číst a orientovat se v nich, rozeznat dobrou zprávu od špatné a získat nad touto činností potřebný nadhled.

 Předpoklady:

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC.

Přínos účasti na kurzu:

Účastníci se naučí správně používat základní typy statistických tabulek a grafů a upravit je tak, aby byly přehledné a srozumitelné. Seznámí se s pravidly a doporučeními pro vytváření statistických zpráv.

Program kurzu*:

Výuka kombinuje teoretické seznámení se základními principy reportování a vizualizace statistických dat s množstvím praktických příkladů a cvičení s využitím softwaru IBM SPSS Statistics.

 1. seznámení se základními typy tabulek a grafů
 2. tabelace a grafy distribucí (četnosti, procenta, průměry, sloupcový, koláčový a Paretův graf, histogram)
 3. komparační tabulky a grafy (srovnání skupin, podrobněji tříděné tabulky a grafy)
 4. speciální typy grafů (bodový graf, graf časových řad)
 5. obecná pravidla pro tvorbu tabulek a grafů včetně příkladů a procvičování
 6. pravidla pro psaní statistických zpráv

* Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.

Používaný software:

IBM SPSS Statistics Base, IBM SPSS Custom Tables