Zpět

Regresní analýza II

 • Termín: 16. 5. 2018
 • Místo: Bratislava
Cena:
 • 5600 Kč + DPH
 • 200 € + DPH

Počet výukových dnů:
1 (8 vyučovacích hodin)

Výuka probíhá v jazyce:
slovenština

Úroveň kurzu:
pokročilý

CENOVĚ VÝHODNÝ BALÍČEK KURZŮ 13 440 Kč/ 480 € + DPH (za 3 kurzy)

Korelační analýza + Regresní analýza I + Regresní analýza II

Samostatný jednodenní kurz navazuje na látku kurzu Regresní analýza I. Pojednává o ověřování správnosti a vhodnosti lineárního regresního modelu. Rozšiřuje modelové možnosti pro zpřesnění popisu vztahů a nabízí aparát diagnosticko-predikčního charakteru. Pojednává o kategorizovaných prediktorech a analýze jejich vlivu na závislou proměnnou, o nelineárních a interakčních členech v rovnici. Postupy hodnocení modelu pomocí reziduí a charakteristik vlivu jednotlivých pozorování. Predikční role regresních rovnic a ocenění jejich predikční síly tak, aby výsledné rovnice maximálně odpovídaly datové realitě.

„Každý inženýr se určitě během svého studia statistiky setkal s regresní analýzou a mnohý byl dokonce i nucen ručně odvozovat parametry přímky prokládané daty s pomocí MNČ. Naštěstí kurz není veden tímto tradičním způsobem, ale naopak prakticky seznamuje se základy regresní a korelační analýzy na konkrétních příkladech zpracovávaných v softwaru SPSS. Akademici pak ocení zejména druhou pokračující část, která se věnuje detailnímu rozboru a testování předpokladů použité lineární regrese, tj. přesně problémům, které často napadají recenzenti.“

Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.
Masarykova univerzita
Ekonomicko-správní fakulta

Cíl vzdělávacího programu:

Cílem kurzu, je rozšířit aparát modelování vztahů pomocí lineární regrese tak, aby výsledné rovnice maximálně odpovídaly datové realitě. Schopnost využití postupů evaluace pro vhodný popis reálných vztahů, hlubší vysvětlení a přesnější predikce.

Kurz je určen:

Kurz je určen pro ty analytiky, kteří chtějí využít aparát regresní analýzy v komplexním pohledu a pro ty, kdo pracují se složitějšími problémy, a to jak při explanaci tak při predikci.

Předpoklady:

Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je schopnost základního ovládání PC, znalost pojmu korelačního koeficientu a jeho významu, principu testování hypotéz a znalost regresní analýzy v rozsahu kurzu „Regresní analýza I“. Zkušenosti s ovládáním statistických programů nejsou nutné.

Přínos účasti na kurzu:

Schopnost kalibrace modelu, diagnostiky případů a konstrukce kvalitních explanačních a predikčních rovnic.

Popis obsahu a postupu:

Výuka postupuje od rozšíření regresního modelu (kontrasty, interakce, nelinearity) přes ověřování předpokladů modelové rovnice a kvality modelu k diagnostice a predikci. Praktické ukázky výstupů tvoříme jednoduchou počítačovou cestou v programu IBM SPSS Statistics.

Program kurzu*:

 1. model vícenásobní regresní analýzy – shrnutí základů
 2. nominální kategorizované nezávislé proměnné a analýza jejich vlivu
 3. zavedení interakčního efektu do rovnice
 4. analýza reziduí a její význam
 5. vliv pozorování na rovnici – influenční charakteristiky
 6. multikolinearita
 7. predikční rovnice a evaluace predikčního postupu

* Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.

Používaný software:

IBM SPSS Statistics Base