Zpět

Regresní analýza I

 • Termín: 15. 5. 2018
 • Místo: Bratislava
Cena:
 • 5600 Kč + DPH
 • 200 € + DPH

Počet výukových dnů:
1 (8 vyučovacích hodin)

Výuka probíhá v jazyce:
slovenština

Úroveň kurzu:
středně pokročilý

CENOVĚ VÝHODNÝ BALÍČEK KURZŮ 13 440 Kč/ 480 € + DPH (za 3 kurzy)

Korelační analýza + Regresní analýza I + Regresní analýza II

Regresní analýza je metoda statistické analýzy vztahů. Slouží k popisu, vysvětlení a k predikci. Kurz zahrnuje modely jednorozměrné a vícerozměrné lineární regresní analýzy pro číselné proměnné. Důraz je kladen na význam a konstrukci základního modelu, testy hypotéz o jeho parametrech a na výběr vhodných prediktorů pomocí automatických postupů.

„Všem, které baví pracovat s čísly a jsou zvědaví na to, co všechno lze z datové matice „vytřískat“, kurzy firmy ACREA vřele doporučuji. I když šlo o třídenní maraton nabitý informacemi týkajících se teoretického backgroundu, způsobů interpretace vypočítaných příkladů nebo i historických souvislostí tématu, určitě to stálo za to. “

Mgr. Petr Adamec, Ph.D. 
Masarykova univerzita
Rektorát, Studijní odbor

Cíl vzdělávacího programu:

Cílem jednodenního kurzu je porozumět principu a významu regresního modelování a aplikacím regresních rovnic. Specifické vlastnosti modelů a ověřování předpokladů modelu jsou obsahem následného kurzu Regresní analýza II.

Kurz je určen:

Kurz je určen pro každého, kdo potřebuje sestavovat dobře interpretovatelné modely závislosti mezi číselnými proměnnými, vysvětlovat chování a variabilitu číselných veličin a predikovat jejich hodnoty.

Předpoklady:

Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je základní ovládání PC, znalost pojmu korelačního koeficientu a jeho významu a znalost principu testování hypotéz. Zkušenosti s ovládáním statistických programů nejsou nutné.

Přínos účasti na kurzu:

Schopnost aplikovat regresní rovnice v praktických úlohách analýzy dat a/nebo schopnost interpretovat a orientovat se v publikovaných modelech.

Popis obsahu a postupu:

Výuka postupuje od jednoduché rovnice k vícenásobné regresi na praktických příkladech analýzy dat. Praktické ukázky výstupů tvoříme jednoduchou počítačovou cestou v programu IBM SPSS Statistics.

Program kurzu*:

 1. model jednoduché rovnice s jednou nezávislou proměnnou
 2. bodový dvourozměrný graf; korelace a lineární regresní rovnice (přímka)
 3. vlastnosti jednoduché lineární regrese, princip metody nejmenších čtverců
 4. testy hypotéz a odhad parametrů přímky, koeficient determinace
 5. rezidua a jednoduchá reziduální analýza
 6. modely nelineárních vztahů  – křivky převoditelné transformací na linearitu
 7. vysvětlení a predikce regresní rovnicí
 8. model vícenásobné lineární regrese  – rozšíření na více nezávislých proměnných
 9. význam výsledků a parametrů rovnice
 10. testování parametrů a testování signifikance vztahu
 11. sekvenční postupy určení prediktorů

* Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.

Používaný software:

IBM SPSS Statistics Base