Zpět

Plánování výzkumu: Reprezentativita

  • Termín: Bude upřesněn
  • Místo:

Počet výukových dnů:
2 dny (16 výukových hodin)

Úroveň kurzu:
středně pokročilý

Volba vhodné metody výběru, zajištění reprezentativnosti datového souboru a vyjádření přesnosti odhadů s ohledem na užitý design výběru jsou základními předpoklady pro úspěch celého výzkumu.

„Kurz doporučuji především začínajícím výzkumníkům, kteří s jeho pomocí porozumí základním principům problematiky a vyzkouší si je na příkladech z praxe. Oceňuji erudovanost lektorů, kteří dokáží systematicky a zároveň poutavou formou propojit teorii a praxi, a také jsou ochotni konzultovat specifické problémy účastníků.“

Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D. 
Univerzita Tomáše Bati
Fakulta humanitních studií

Cíl vzdělávacího programu:

Kurz provede posluchače teoreticky i prakticky základními fázemi plánování a realizace výběrových šetření. Účastníci se naučí pracovat s různými typy výběrů a rozeznat situace, kdy je vhodné tyto metody použít. Dozví se, jak zajistit reprezentativnost výběru. Seznámí se s principem a konstrukcí designových i poststratifikačních vah. Naučí se výzkum vyhodnotit, získat potřebné odhady a korektně vyjádřit jejich přesnost na základě designu výběru. Osvojí si návyky práce s profesionálním statistickým softwarem IBM SPSS Statistics.

Kurz je určen:

Kurz je určen všem, kteří se nějakým způsobem podílejí na organizaci, plánování, realizaci nebo zpracování dat z výběrových šetření a chtějí tomuto procesu lépe porozumět. Zkušenosti z kurzu využijí zaměstnanci marketingu, pracovníci výzkumných firem i analytici a výzkumníci v ostatních oborech, kteří analyzují výběrová data a chtějí, aby jejich závěry byly přesné a korektně odvozené. Kurz je adresován rovněž těm, kteří si provedení výzkumu objednávají u výzkumných agentur, chtějí se naučit efektivně zadat a formulovat své požadavky i mít možnost kontrolovat kvalitu výzkumu.

„Jezdím k Vám rád, odborní lektoři schopni naslouchat otázkám z praxe, dobře připravené podklady na školení, přiměřené tempo respektující různou úroveň znalostí přítomných návštěvníků, a individuální přístup v případě potřeby/dotazu.“

Radim Nový
Business Intelligence Manager     
PROFI CREDIT Czech, a.s.

Předpoklady:

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC.

Přínos účasti na kurzu:

Účastníci získají přehled o základních postupech a metodách plánování, realizace a vyhodnocování výběrových šetření. Dozví se, jak zajistit, aby byl výběrový soubor reprezentativní. Naučí se vyhodnotit výzkum a korektním způsobem vyjádřit přesnost odhadů.

Popis obsahu a postupu:

První den kurzu je výuka zaměřena především na teoretické seznámení s problematikou výběrových šetření. Druhý den je veden formou praktického procvičování a aplikací metod v IBM SPSS Statistics (moduly IBM SPSS Statistics Base a IBM SPSS Complex Samples).

„Design výzkumu a jeho reprezentativita představují dle mé zkušenosti poměrně často opomíjené téma, alespoň v tuzemsku. O to cennější je, že přednášející přidávají k teoretickému výkladu i své praktické zkušenosti s realizací vlastních výzkumů. Výklad ocení každý praktik, který stojí před úkolem zrealizovat solidní reprezentativní šetření.“

Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.
Masarykova univerzita
Ekonomicko-správní fakulta

Program kurzu*:

  1. plánování a příprava výzkumu, cíle výzkumu, přesnost výsledků versus finanční možnosti
  2. základní pojmy: populace a výběr, opora výběru, velikost výběru
  3. metody výběru: typy výběru, strata, skupinky, vícestupňový výběr
  4. praktická cvičení v IBM SPSS Statistics: metody a realizace výběru, pravděpodobnost zahrnutí jednotky, designové váhy, odhad a vyjádření přesnosti odhadu, efekt designu
  5. přehled základních typů vah, zajištění reprezentativnosti výběru, konstrukce poststratifikačních vah

* Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.

Používaný software:

IBM SPSS Statistics Base, IBM SPSS Complex Samples