Zpět

Mnohorozměrné škálování

 • Termín: Bude upřesněn
 • Místo:

Počet výukových dnů:
1 (8 vyučovacích hodin)

Úroveň kurzu:
středně pokročilý

Mnohorozměrné škálování přehledně shrnuje v jednom obrázku velké množství informací. Zakresluje objekty charakterizované mnohorozměrnými profily do plochy (nebo do vícerozměrného prostoru) a umožňuje tak jejich bezprostřední a názornou komparaci. Mnohorozměrné škálování také zobrazuje do obrázku vztahy mezi proměnnými a má roli neparametrické faktorové analýzy v případech, kdy vztahy mezi vstupními proměnnými nejsou charakterizovány korelacemi, ale libovolnými jinými koeficienty nebo mírami. Číselné výstupy metody slouží jako základ pro konstrukci obrázku, ale mají i své vlastní interpretační zázemí a slouží nejen k věcným závěrům, ale také k redukci informace, ke kvantifikacím a skórování. Metoda má sama své přímé a velmi důležité aplikace a vysokou interpretační výpovědní sílu, používá se ale i doplňkově jako ilustrace vztahů, a také jako podklad pro seskupování a typologizaci, hledání silných vazeb apod. Její předností je názornost a snadná orientace ve výsledcích a především to, že shrnuje informaci a nabízí rychlý přehled a závěr.

Cíl vzdělávacího programu:

Cílem je seznámit posluchače s velmi oblíbenou grafickou metodou popisu vztahů a s jejím aplikačním využitím v různých praktických situacích. Posluchači získají dostatečné znalosti pro samostatné využívání metody ve svých vlastních analýzách.

Kurz je určen:

Kurz je určen pro analytiky v oboru marketingu, personalistiky, kontroly kvality, kontroly procesů, pro výzkumné i vědecké pracovníky, ekonomy, atd.

Předpoklady:

Předpokladem pro účast na kurzu je znalost základních popisných statistik. Zkušenosti s ovládáním statistických programů nejsou nutné.

Přínos účasti na kurzu:

Schopnost vytvářet vztahové/ percepční/ komparační mapy.

Popis obsahu a postupu:

Výuka postupuje od párových vztahů (proximity profilů, subjektivní podobnosti, míry asociace a podobností, …) k zobrazení mnohorozměrných dat v dvourozměrném nebo třírozměrném obrázku.

Program kurzu*:

 1. objekty a jejich mnohorozměrná charakteristika
 2. profily a jejich komparace – profilové grafy, vztahy profilů
 3. pojem proximity: míry ne/podobnosti; vzdálenost/metrika
 4. zobrazení dvojrozměrného a trojrozměrného profilu – relační mapa
 5. aproximace vícerozměrných profilů dvoj(troj)rozměrným obrázkem
 6. grafické výstupy a typologie
 7. asociace proměnných – blízkost v prostoru vlastností
 8. graf vztahů mezi proměnnými
 9. neparametrická (nemetrická) faktorová analýza

* Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.

Používaný software:

IBM SPSS Statistics Base, IBM SPSS Categories.