Zpět

Logistická regrese

  • Termín: 5. 6. 2018
  • Místo: Praha
Cena:
  • 5600 Kč + DPH
  • 200 € + DPH

Počet výukových dnů:
1 (8 vyučovacích hodin)

Výuka probíhá v jazyce:
čeština

Úroveň kurzu:
pokročilý

Logistická regrese je predikčním modelem pro kategorizované veličiny. Nezávislé proměnné mohou být jak číselné, tak i kategorizované. Na základě nalezeného modelu lze provádět predikce pro neznámé případy včetně odhadu pravděpodobnosti výskytu jednotlivých cílových kategorií. Metoda se užívá v bankovnictví, medicíně, marketingu, ekonomii a v technických nebo přírodních vědách.

Na kurz logistické regrese jsem se přihlásila na základě předchozí pozitivní zkušenosti s půlročním semestrálním kurzem základů statistiky. Z hlediska organizace i obsahu kurz odpovídal předem danému harmonogramu.
Lektor vysvětlil problematiku erudovaně a zároveň přístupně na konkrétních příkladech z praxe. Oceňuji především to, že průběh výuky byl přizpůsoben individuálním potřebám všech účastníků - jak začátečníkům, tak pokročilým, a lektor ochotně odpovídal na rozličné dotazy účastníků i dlouho po skončení oficiálního programu. Nově nabyté znalosti a dovednosti budu moci aplikovat při analýze dat v rámci pedagogických výzkumných šetření.

Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D.
Univerzita Tomáše Bati 
Fakulta humanitních studií

Cíl vzdělávacího programu:

Cílem kurzu je seznámit účastníky s metodou logistické regrese, jejími výhodami a nevýhodami. Důraz je kladen především na interpretaci vlastního modelu a jeho výstupů.

Kurz je určen:

Kurz je určen analytikům výzkumným a vědeckým pracovníkům, kteří potřebují modelovat chování kategorizovaných proměnných.

Předpoklady:

Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je znalost metod korelační a lineární regresní analýzy na úrovni kurzů Korelační analýza a Regresní analýza I.

Přínos účasti na kurzu:

Účastníci se naučí připravit data, vybudovat regresní model kategorické proměnné a interpretovat jeho výstupy.

Popis obsahu a postupu:

Kurz je vyučován za podpory softwaru IBM SPSS Statistics. Důraz je kladen na praktické využití metody a interpretaci výstupů. Matematické aspekty modelu a algoritmů jsou zahrnuty pouze okrajově.

Program kurzu*:

  1. model binární logistické regrese
  2. předpoklady modelu
  3. interpretace parametrů
  4. kontrasty
  5. evaluace modelu
  6. model multinomické logistické regrese

* Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.

Používaný software:

IBM SPSS Statistics Base, IBM SPSS Regression