Zpět

Korespondenční analýza

  • Termín: Bude upřesněn
  • Místo:

Počet výukových dnů:
1 (8 vyučovacích hodin)

Úroveň kurzu:
středně pokročilý

Korespondenční analýza (nebo také analýza korespondencí) je paralelní metodologií k faktorové analýze číselných dat v případech, kdy do analýzy vstupují četnosti v polích kontingenční tabulky, nebo soustavy kontingenčních tabulek. Metoda odhalí latentní faktory působící na vznik četností. Výstupem korespondenční analýzy jsou nezávislé latentní příčiny četnostní struktury, váhy jednotlivých vstupních kategorií a proměnných na těchto faktorech, které mohou sloužit jako kvantifikace nominálních vstupních hodnot. Významným výstupem je také grafické zobrazení korespondencí mezi kategoriemi, tedy vizualizace asociačních a komparačních vztahů. Metoda může sloužit jako významný nástroj redukce dat (obdobně jako faktorová analýza).

Cíl vzdělávacího programu:

Cílem kurzu je poskytnout základy jedné z nejrozšířenějších statistických metodologií pro analýzu mnohorozměrných kategorizovaných dat.

Kurz je určen:

Kurz je určen pro analytiky v oboru marketingu, personalistiky, kontroly kvality, kontroly procesů, pro výzkumné i vědecké pracovníky, ekonomy, atd.

Předpoklady:

Předpokladem pro účast na kurzu je znalost jednoduché analýzy kontingenčních tabulek. Zkušenosti s ovládáním statistických programů nejsou nutné.

Přínos účasti na kurzu:

Posluchači získají dostatečné znalosti pro samostatné využívání metody ve vlastních analýzách.

Popis obsahu a postupu:

Výuka postupuje od asociačních charakteristik ve dvourozměrné asociační/komparační kontingenční tabulce, vizualizace vztahů v ní a nalezení latentních faktorů, k obdobnému řešení pro soustavu kontingenčních tabulek.

Program kurzu*:

  1. asociace v kontingenční tabulce: test chí-kvadrát, asociace v polích
  2. jednoduchá korespondenční analýza dvourozměrné kontingenční tabulky
  3. latentní faktory četnostní struktury, korespondenční mapa kategorií
  4. vícerozměrný problém: soustava tabulek četností
  5. symetrické a asymetrické závislosti
  6. zobrazení v asociačním prostoru – relační/korespondenční mapa
  7. kvantifikace kategorií, případů a skupin
  8. faktorová analýza kategorií

* Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.

Používaný software:

IBM SPSS Statistics Base, IBM SPSS Categories