Zpět

Korelační analýza

 • Termín: 14. 5. 2018
 • Místo: Bratislava
Cena:
 • 5600 Kč + DPH
 • 200 € + DPH

Počet výukových dnů:
1 (8 vyučovacích hodin)

Výuka probíhá v jazyce:
slovenština

Úroveň kurzu:
středně pokročilý

CENOVĚ VÝHODNÝ BALÍČEK KURZŮ 13 440 Kč/ 480 € + DPH (za 3 kurzy)

Korelační analýza + Regresní analýza I + Regresní analýza II

Korelace patří k nejzákladnějším pojmům statistické analýzy dat. Má své přímé aplikace a současně je nutnou podmínkou pro další analytické postupy (regresní a faktorová analýza, hierarchické modely, teorie měření a další). Její předností je jednoduchá aplikace, přehlednost a názornost korelačních měr a intuitivní význam výsledků. Naproti tomu ale mohou jednotlivé míry zkreslit informaci vyjadřovanou daty, nejsou-li uplatňovány korektně podle jejich významu a vlastností.

„Kurz jsem si vybrala, protože korelační analýzu využiji v rámci marketingových výzkumů. Kurz splnil moje očekávání. Pozitivně hodnotím studijní materiály, které jsme v rámci kurzu dostali.“

Ing. Jitka Novotová
Technická univerzita v Liberci
Ekonomická fakulta

Cíl vzdělávacího programu:

Seznámit posluchače s korelačními měrami pro číselná data a s jejich aplikačním využitím v různých praktických situacích. Látka je ilustrována a procvičována na reálných datech z analytické praxe. Posluchači získají dostatečné znalosti pro samostatné korektní využívání korelací ve svých vlastních analýzách.

Kurz je určen:

Analytici v oboru marketingu, personalisté, pracovníci v oblasti kontroly kvality a kontroly procesů, lékaři, výzkumní, vědečtí či pedagogičtí pracovníci, ekonomové atd.

Předpoklady:

Předpokladem pro účast na kurzu je znalost základních popisných statistik. Zkušenosti s ovládáním statistických programů nejsou nutné  – všechny potřebné kroky korelačních analýz provedeme společně a bez jakýchkoliv speciálních nároků.

Přínos účasti na kurzu:

Posluchači získají souhrn znalostí a jednoduchých korelačních postupů pro úspěšné a korektní aplikace v praxi a pro odpověď na analytické otázky o vztazích mezi proměnnými.

Popis obsahu a postupu:

Výuka postupuje: od pojmů ke korelačním mírám, od předpokladů pro využití k interpretaci výsledků, od korelačních souvislostí ke kauzálním úvahám, od párové korelace k úlohám parcializace vztahů.

Program kurzu*:

 1. Pearsonův lineární korelační koeficient r – jeho definice a vlastnosti, korelační bodový graf; korelace a kovariance
 2. souběžnost, souvislost a kauzalita
 3. korelační koeficient a vlastnosti v korelačním grafu
 4. robustní a rychlá míra korelace – Blomquistovo koppa
 5. pořadové koeficienty korelace
 6. testy hypotéz o signifikanci koeficientu
 7. korelační matice a její výpověď
 8. parciální korelace a její úloha v modelu nepravé korelace a zprostředkovaného vztahu
 9. vztahy mezi třemi proměnnými a identifikace modelu vztahů pomocí přímých a parciálních korelačních koeficientů
 10. atenuační formule

* Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.

Používaný software:

IBM SPSS Statistics Base