Zpět

IRT modely - teorie a aplikace

  • Termín: Bude upřesněn
  • Místo:

Počet výukových dnů:
1 (8 vyučovacích hodin)

Úroveň kurzu:
středně pokročilý

IRT (item response theory, česky zpravidla teorie odpovědi na položku) se v posledních cca 20 letech stále častěji užívá v oborech jako psychologie či pedagogika místo klasické teorie testů (CTT). Na rozdíl od klasické teorie testů umožňují tyto modely zohlednit obtížnost, diskriminační schopnost a „uhádnutelnost“ jednotlivých testových položek a rovněž nabízejí jednodušší a věcně srozumitelnější interpretaci výsledků jednotlivých respondentů. IRT modely nacházejí uplatnění také v dalších oborech zejména společenských věd (sociologie, politologie apod.), kde se užívají k měření intenzity nejrůznějších postojů. Kromě základních úloh jako měření úrovně znalosti či postoje konkrétního respondenta v jednom časovém okamžiku, lze IRT modely snadno užít také k zajištění srovnatelnosti měření v opakovaných šetřeních (typicky panelových šetřeních na stejných respondentech) či k zajištění srovnatelnosti měření v různých populacích.

S kurzy společnosti ACREA jsem dlouhodobě velmi spokojená, jak po stránce obsahové, tak organizační. Vždy se dozvím něco nového a pro mne užitečného, ať již jde o samotné statistické metody, jejich implementaci v IBM SPSS nebo o vhodnou literaturu, případně nějakou tu "fintu" týkající se přímo zpracování dat.

Doc. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Ekonomická fakulta
Katedra matematických metod v ekonomice

Cíl vzdělávacího programu:

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základním teoretickým zázemím IRT modelům, ukázat přednosti proti klasické teorii testování a v praktické části je naučit užívat základní 1-, 2- a 3-parametrický model, tj. uplatnit model, vyhodnotit jej včetně vyhodnocení jednotlivých položek a ukázat si, jak stanovit úroveň znalostí či postoje pro jednotlivého respondenta a jak tuto úroveň smysluplně interpretovat. V závěru kurzu bude krátce věnována pozornost složitějším IRT modelům, tyto již ale nebudou detailněji představeny ani procvičovány. Nedílnou součástí kurzu bude ukázka propojení programů IBM SPSS Statistics a R.

Kurz je určen:

Kurz je určen zejména zájemcům z oblasti pedagogiky, psychologie a dalších sociálních věd, tyto metody však mohou být uplatněny i v jiných vědeckých oborech.

Předpoklady:

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC a znalost základních statistických metod (popisná a konfirmační statistika, lineární regrese, faktorová analýza) na úrovni kurzů Základy statistiky pro analýzu dat nebo IBM® SPSS® Statistics Base: Základní statistické procedury a případně Faktorová analýza.

Přínos účasti na kurzu:

Účastníci se seznámí se základní logikou IRT modelů a možností jejich nejčastějšího uplatnění. Naučí se využívat propojení programů IBM SPSS Statistics a R a správně interpretovat výsledky IRT modelování pro jedince i pro položky.

Popis obsahu a postupu:

Výuka probíhá za podpory programového systému IBM SPSS Statistics ve spolupráci s R.

Program kurzu*:

  1. CTT a IRT – rozdíly a podobnosti
  2. matematická podstata IRT, parametry položek, jejich grafické zhodnocení a interpretace
  3. 1-, 2- a 3-parametrický model, kritéria pro výběr modelu a jeho vyhodnocení
  4. data vhodná pro IRT modelování a jejich příprava v IBM SPSS Statistics
  5. výpočet 1-, 2- a 3-parametrického modelu, výběr „ideálního“ modelu a jeho vyhodnocení
  6. interpretace parametrů položek, interpretace výsledků pro jednotlivce a práce s výsledky v dalších procedurách
  7. přehled dalších IRT modelů
  8. procvičování

*Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.

Používaný software:

IBM SPSS Statistics Base včetně integrace s R