Zpět

Diskriminační analýza

  • Termín: Bude upřesněn
  • Místo:

Počet výukových dnů:
1 (8 vyučovacích hodin)

Úroveň kurzu:
středně pokročilý

Diskriminační analýza je technika klasifikace případů do dvou nebo více skupin pomocí souboru číselných proměnných a z nich odvozených syntetických kritérií. Model poskytuje výstupy pro klasifikaci/rozhodování mezi třídami nominální proměnné, studium závislostí mezi proměnnými a pro komparační analýzu skupin.

Cíl vzdělávacího programu:

Cílem kurzu je poskytnout uživatelský přehled o aplikaci modelu diskriminační analýzy v úlohách klasifikace, měření závislostí a komparační analýzy.

Kurz je určen:

Kurz je určen analytikům, pracovníkům marketingových oddělení, specialistům data miningu, výzkumným a vědeckým pracovníkům.

Předpoklady:

Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je znalost základních pojmů statistiky a korelační analýzy. Zkušenosti s ovládáním statistických programů nejsou nutné.

Přínos účasti na kurzu:

Schopnost použít diskriminační model v praxi analýzy dat a schopnost interpretovat výsledky pro poznávací, rozhodovací i řídící záměry.

Popis obsahu a postupu:

Výuka postupuje od sestavení modelu jako odpovědi na tři základní otázky (rozhodování, vztahové vazby, komparace) k významu parametrů modelu, praktickému využití a interpretaci výsledků. Praktické příklady jsou ilustrovány výpočtem v programu IBM SPSS Statistics Base.

Program kurzu*:

  1. model diskriminační analýzy pro dvě skupiny
  2. tři role modelu: asociační, komparační a predikční (rozhodovací)
  3. vstupy modelu
  4. interpretace parametrů
  5. rozhodování
  6. závislosti a komparace
  7. rozšíření modelu na více skupin

* Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.

Používaný software:

IBM SPSS Statistics Base