Zpět

Semestrální kurz: Data mining - cesta od dat k akční znalosti

 • Termín: Bude upřesněn
 • Místo:

Počet výukových dnů:
delší / semestrální

Úroveň kurzu:
základní

Výuka probíhá každý čtvrtek - 14 půldenních lekcí, od 9:00 - 12:30 (56 hodin výuky).

Data mining umožňuje extrahovat z elektronických dat klíčové vzory chování potřebné k optimalizaci rozhodovacích postupů. Své uplatnění nachází napříč všemi sférami, portfolio dataminigových úloh se stále rozrůstá. Mezi dataminingové úlohy patří například predikce selhání dlužníka, detekce podvodů, predikce odchodu ke konkurenci, doporučování služeb nebo predikce selhání stroje. Data mining nabízí postupy a modely pro měřitelné zhodnocení investic vložených do ukládání elektronických dat.

Cíl vzdělávacího programu:

Semestrální kurz je založen na obecně přijaté metodologii CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining). Ve čtrnácti půldenních lekcích se posluchači seznámí s přístupy a principy metod data miningu a na konkrétních datech si podrobně procvičí postupy ze všech šesti fází metodologie CRISP-DM. V kurzu je probíraná látka prokládána příklady a praktickými cvičeními. S účastníky se diskutují možnosti a nástrahy nasazovaní řešení v praxi a důraz je kladen na získání dostatečného nadhledu nad řešenou úlohou, jejíž řešení je třeba dekomponovat na dílčí etapy. Výuka probíhá za podpory profesionálního dataminingového softwaru IBM SPSS Modeler. Tento software bezplatně zapůjčíme účastníkům kurzu po celou dobu jeho trvání.

Kurz je určen:

Kurz je určen analytikům, řešitelům dataminingových projektů, pracovníkům marketingu, IT specialistům i všem ostatním, kteří se chtějí hlouběji seznámit s praktickou aplikací dataminingových metod a postupů.

Předpoklady:

Základní znalosti popisné statistiky a ovládání PC. Uživatelská znalost softwaru se nepředpokládá.

Přínos účasti na kurzu:

Účastníci budou schopni samostatně naplánovat dataminingový projekt, připravit data, vybudovat predikční model a nasadit řešení do praxe. Budou znát podstatu používaných dataminingových modelů a naučí se využívat všechny nezbytné datové manipulace. Díky cvičením a domácím úlohám se stanou i středně pokročilými uživateli softwaru IBM SPSS Modeler.

Popis obsahu a postupu:

Na pozadí jednotlivých fází metodologie CRISP-DM budou procvičovány běžné postupy z dataminingové praxe. Během kurzu si účastníci vyzkouší řešení úloh z různých odvětví a seznámí se s různými typy dat. Výuka probíhá za podpory dataminingového softwaru IBM SPSS Modeler. Zhruba polovina každé lekce je věnována teoretickému úvodu do problematiky, v druhé části se nabyté znalosti prakticky procvičují. Účastníci mezi lekcemi samostatně řeší domácí úlohy, které na začátku výuky prezentují ostatním.

Program kurzu*:

 1. metodologie CRISP-DM, klasifikace dataminingových úloh
 2. definování cílů a plánování dataminingového projektu
 3. datové zdroje a datový audit
 4. datové manipulace a příprava dat pro modelování
 5. modelovací algoritmy
  • lineární a logistické regrese
  • neuronové sítě
  • rozhodovací stromy
  • asociační pravidla
  • seskupování
 6. kombinování modelů
 7. evaluace a odhad přínosů řešení
 8. nasazení optimalizačních postupů do praxe

* Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.

Používaný software:

IBM SPSS Modeler Premium, IBM SPSS Collaboration & Deployment Services