Zpět

Analýza rozptylu: Přístupy k odhalování příčin a vlivů

  • Termín: 11. 6. - 12. 6. 2018
  • Místo: Praha
Cena:
  • 11800 Kč + DPH
  • 430 € + DPH

Počet výukových dnů:
2 dny (16 výukových hodin)

Výuka probíhá v jazyce:
čeština

Úroveň kurzu:
středně pokročilý

Analýza rozptylu (analýza variance, ANOVA) je jednou ze základních statistických metod, která nachází uplatnění ve všech oblastech aplikované statistiky a analýzy dat. Umožňuje odhalit faktory, které ovlivňují chování dané číselné veličiny a posoudit míru jejich vlivu, provést detailní porovnání skupin nebo očistit zkoumaný vztah od vlivu jiné proměnné.

Cíl vzdělávacího programu:

„Kurz předčil veškerá má očekávání. Původně jsem si jej totiž zapisoval s vidinou drobného prohloubení základní ANOVA a jejích modifikací pro případy v praxi často nesplněných parametrů. Během dvou dnů jsme však navíc dokázali solidně probrat nejen kontrasty a post hoc testy, ale dokonce i složitější jednorozměrné obecné lineární modely (GLM). Pro svůj výzkum jsem tak získal velice cenné nástroje pro analýzy vlivu více kategoriálních proměnných na číselnou závislou proměnnou.“

Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.
Masarykova univerzita
Ekonomicko-správní fakulta

Kurz představí účastníkům základní principy této metody a na praktických úlohách je provede nejčastějšími typy aplikací. Výuka je zaměřena především na analýzu rozptylu jednoduchého a dvojného třídění, testování podrobnějších hypotéz o průměrech ve skupinách pomocí kontrastů a post hoc testů a na analýzu kovariance.

Kurz je určen:

Kurz je určen všem výzkumníkům a analytikům, kteří se zajímají o to, jak zkoumat působení jednoho nebo více faktorů na číselnou proměnnou.

Předpoklady:

Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je základní ovládání PC, znalost statistiky na popisné úrovni a zkušenost s testováním hypotéz (porozumění principu). Doporučujeme například předchozí absolvování kurzů Základy statistiky pro analýzu dat nebo IBM® SPSS® Statistics Base: Základní statistické procedury.

Přínos účasti na kurzu:

Účastníci se seznámí s analýzou rozptylu jednoduchého i dvojného třídění, možnostmi podrobnějšího testování hypotéz o průměrech ve skupinách pomocí kontrastů a post hoc testů a s analýzou kovariance.

Popis obsahu a postupu:

Výuka analýzy rozptylu za podpory programového systému IBM SPSS Statistics (modul IBM SPSS Statistics Base).

„Vybraných kurzů společnosti ACREA CR jsem se zúčastnila již v minulosti a vždy jsem byla s průběhem, obsahem a lektory kurzů spokojena. Tak to bylo i nyní v rámci kurzu Analýza rozptylu: Přístupy k odhalování příčin a vlivů.  

Daný kurz jsem zvolila z důvodu: 
· rozšíření znalostí, 
· doplnění souvislostí, 
· následného využití při výuce a 
· praktického využití při zpracování dat v rámci své publikační činnosti.“

Ing. Miloslava Kašparová, Ph.D.
Univerzita Pardubice
Fakulta ekonomicko-správní

Program kurzu*:

  1. Analýza rozptylu jednoduchého třídění (komparace průměrů, model a testovaná hypotéza, rozklad variability, korelační poměr, předpoklady)
  2. Kontrasty (testy hypotéz o rozdílech průměrů mezi úrovněmi faktoru)
  3. Post hoc testy (mnohonásobná srovnání, porovnání průměrů s referenční kategorií, tvorba homogenních podskupin)
  4. Analýza rozptylu dvojného třídění (model s interakcí i bez ní)
  5. Analýza kovariance

* Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.

Používaný software:

IBM SPSS Statistics Base