Zpět

Analýza kategorizovaných dat III - logaritmicko - lineární modely

 • Termín: 30. 5. 2018
 • Místo: Praha
Cena:
 • 6800 Kč + DPH
 • 245 € + DPH

Počet výukových dnů:
1 (8 vyučovacích hodin)

Výuka probíhá v jazyce:
čeština

Úroveň kurzu:
pokročilý

Logaritmicko-lineární modely v kontingenčních tabulkách tvoří systém metod, kterými lze flexibilně formulovat a ověřovat různé hypotézy v tabulkách četností. Modelují se vzájemné souvislosti mezi kategoriemi i vztahy k jedné závislé proměnné. Přístup poskytuje také řešení pro nestandardní situace analýzy dat ve speciálních případech.

Kurz jsem si vybrala, abych rozšířila své povědomí o možnostech statistické analýzy v sociálněvědním výzkumu. Organizace kurzu byla bezchybná, výuka proběhla dle předem daného harmonogramu. Výklad byl didakticky propracovaný, teorii doplňovaly ukázky z praxe. Lektorka přizpůsobila tempo i obsah individuálním potřebám účastníků. Kurz mě obohatil o nové znalosti, které využiji v praxi.

Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D. 
Univerzita Tomáše Bati
Fakulta humanitních studií

Cíl vzdělávacího programu:

Uvést do komplexní jednotné metodologie analýzy kontingenčních tabulek, která poskytuje řešení standardních statistických úloh ve vícerozměrných kontingenčních tabulkách, i řešení speciálních situací nestandardního charakteru, tj. speciálně formulovaných hypotéz v nestandardních datových situacích.

Kurz je určen:

Kurz je určen pro všechny analytiky, kteří pracují s kategorizovanými a kvalitativními daty, pro pracovníky ve vědě, výzkumníky trhu, uživatele výzkumných zpráv, kteří interpretují výsledky analýz a pro všechny kdo rozhodují na základě statistických dat.

Předpoklady:

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC, znalost základních pojmů popisné statistiky, principu testování hypotéz a základních metod pro analýzu dat v kontingenční tabulce na úrovni kurzu Analýza kategorizovaných dat I – dvourozměrné kontingenční tabulky četností. Zkušenosti s ovládáním statistických programů nejsou nutné.

Přínos účasti na kurzu:

Schopnost řešit široké spektrum úloh v kontingenčních tabulkách a pomocí logaritmicko-lineárních modelů formulovat vhodné statistické hypotézy a specifikovat testy pro jejich ověření.

Popis obsahu a postupu:

Výuka probíhá od dvourozměrné tabulky ke studiu parciálních asociací automatického vyhledávání interakčních (asociačních) modelů k analýze tabulek s blokovanými resp. neúplně obsazenými poli. Praktické ukázky výstupů tvoříme jednoduchou počítačovou cestou v programu IBM SPSS Statistics.

Program kurzu*:

 1. analýza vztahů v tabulkách dvou proměnných – model a jeho předpoklady
 2. test hypotézy nezávislosti pro dvě proměnné pomocí log-lineárního modelu
 3. specifikace a testování vícerozměrného modelu – parciální asociace
 4. automatizované hledání struktury vztahů: hierarchické vyhledávání asociací
 5. obdélníkové a čtvercové tabulky, standardní a nestandardní hypotézy
 6. blokovaná pole a neúplné tabulky
 7. postupy podrobného zkoumání vztahů v tabulce

* Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.

Používaný software:

IBM SPSS Statistics Base, IBM SPSS Advanced Statistics