Zpět

Analýza kategorizovaných dat I - dvourozměrné kontingenční tabulky četností

 • Termín: 28. 5. 2018
 • Místo: Praha
Cena:
 • 6800 Kč + DPH
 • 245 € + DPH

Počet výukových dnů:
1 (8 vyučovacích hodin)

Výuka probíhá v jazyce:
čeština

Úroveň kurzu:
středně pokročilý

Komparační a asociační kontingenční tabulky jsou prostředkem popisu a vysvětlení vztahů dvou kategorizovaných proměnných. Metody práce s kontingenční tabulkou zahrnují testy chí-kvadrát a míry asociace, identifikaci vlivu jednotlivých polí pomocí reziduální analýzy a znaménkového schématu, rozklad tabulky na homogenní části a grafické zobrazení vzájemných asociací mezi kategoriemi.

„Kurz hodnotím v první řadě jako velmi efektivně strávený čas. Množství poznatků a dovedností, které jsem zde získal za tři dny, bych samostudiem nabyl za mnohonásobně delší čas. Mám velký respekt k paní lektorce: nejenže měla výklad dobře promyšlený a připravený, ale dokázala velmi srozumitelně reagovat na otázky z publika týkající se jak statistiky, tak i práce v SPSS.“

Doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
Masarykova univerzita
Ekonomicko-správní fakulta

Cíl vzdělávacího programu:

Cílem kurzu je:

 • shrnout postupy analýzy – testy hypotéz i explorační metody, které ukazují skrytou informaci v tabulce
 • porozumět informaci v tabulce obsažené
 • osvojit si metodologii systematické práce s tabulkou pro odhalení datové informace.

Kurz je určen:

Kurz je určen pro všechny analytiky, kteří pracují s kategorizovanými a kvalitativními daty, pro pracovníky ve vědě, výzkumníky trhu, uživatele výzkumných zpráv a pro všechny kdo rozhodují na základě statistických dat, nebo využívají statistické zprávy pro operativní i strategické závěry.

Předpoklady:

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC, znalost základních pojmů popisné statistiky a principu testování hypotéz. Zkušenosti s ovládáním statistických programů nejsou nutné.

Přínos účasti na kurzu:

Schopnost úplného využití informace z dvourozměrné kontingenční tabulky (teoretické i praktické závěry).

Popis obsahu a postupu:

Výuka probíhá od konstatování asociace k podrobné analýze vycházející ze struktury četností/procent. Praktické ukázky výstupů tvoříme jednoduchou počítačovou cestou v programu IBM SPSS Statistics.

Program kurzu*:

 1. četnosti pro jevy – dichotomická proměnná a vícehodnotová kategorizovaná proměnná – typy a vznik dat
 2. rozložení četností a hypotéza dobré shody – chí-kvadrát
 3. tabulka 2×2: testy Pearsonův a McNemarův
 4. komparace rozložení a vztahy mezi proměnnými – testy homogenity a nezávislosti
 5. struktura vztahů: korespondence/korelace/residua – znaménkové schéma
 6. (jednoduchá) analýza korespondencí
 7. seskupování řádků
 8. použití asociačních stromů pro analýzu tabulky
 9. míry asociace a změny

* Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.

Používaný software:

IBM SPSS Statistics Base, IBM SPSS Custom Tables, IBM SPSS Decision Trees, IBM SPSS Categories