Zpět

Analýza délky života

  • Termín: 26. 3. 2018
  • Místo: Praha
Cena:
  • 6800 Kč + DPH
  • 245 € + DPH

Počet výukových dnů:
1 (8 vyučovacích hodin)

Výuka probíhá v jazyce:
čeština

Úroveň kurzu:
pokročilý

CENOVĚ VÝHODNÝ BALÍČEK KURZŮ 17 360 Kč/ 630 € + DPH (za 2 kurzy)

Analýza dat ve zdravotnictví + Analýza délky života

Analýza délky trvání jevů (resp. doby do určité události) v souvislostech s různými vlivy umožňuje zkoumat záznamy z dlouhodobého sledování objektů (lidí, firem, výrobků apod.), u nichž někdy v průběhu času dochází ke sledované události (např. uzavření smlouvy, vznik pojistné události, odchod zákazníka ke konkurenci, porucha výrobku, výskyt nebo odeznění příznaků určitého onemocnění u pacienta). Předpokládá se, že v okamžiku vyhodnocení u některých objektů k události došlo, zatímco u jiných ne. Metody analýzy délky života umožňují nejen popsat situaci nebo odhadnout pravděpodobnost výskytu události v závislosti na čase, ale také posoudit vliv dalších faktorů či zavedení určitého opatření (změna léčby, nový marketingový přístup apod.).

Cíl vzdělávacího programu:

„Pozitivně hodnotím lektora, způsob výuky i obsah kurzu. Znalosti plánuji aplikovat při řešení nových klinických hodnocení, která se orientují na přežití/dožití pacienta.“

NEOX s.r.o. 
Ing. Veronika Konrádová 

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními metodami analýzy délky života (tabulky délky života, Kaplan – Meierovy modely a Coxova regrese), které umožňují odpovědět na otázky:
•    jaká je střední doba života (od počátku sledování objektu do vzniku události)
•    jaký je průběh „úmrtnosti“ v závislosti na čase
•    zda a jakým způsobem ovlivňují dobu života různé faktory.

Výuka klade důraz především na praktické aplikace úloh a na interpretaci výsledků.

Kurz je určen:

Kurz je určen všem zájemcům z oblasti medicíny, demografie, technických oborů, kontroly kvality, pojišťovnictví, ekologie, biologie, marketingu, ekonomie i dalších oblastí, kteří se zajímají o metody analýzy délky života a jejich praktické aplikace.

Předpoklady:

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC a znalost základních statistických metod (popisná a konfirmační statistika, lineární regrese) na úrovni kurzů Základy statistiky pro analýzu dat  nebo IBM® SPSS® Statistics Base: Základní statistické procedury

Přínos účasti na kurzu:

Účastníci se seznámí s nejčastěji užívanými metodami analýzy délky života, naučí se je využívat v praxi a správně interpretovat výsledky.

Popis obsahu a postupu:

Výuka metod analýzy délky života za podpory programového systému IBM SPSS Statistics (moduly IBM SPSS Statistics Base a IBM SPSS Advanced Statistics).

Program kurzu*:

  1. základní pojmy a předpoklady analýzy délky života
  2. funkce přežití, hazard
  3. tabulky délky života
  4. Kaplan – Meierovy modely
  5. Coxova regrese
  6. Coxova regrese s časově závislou kovariátou

* Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.

Používaný software:

IBM SPSS Statistics Base, IBM SPSS Advanced Statistics