Zpět

Znaménkové schéma - binomický test

Dialog

Zpracovávaný objekt

Jedna nebo více kontingenčních tabulek vytvořených procedurou Analyze -> Descriptive Statistics -> Crosstabs obsahujících adjustovaná rezidua, pozorované a očekávané četnosti.

Předpoklady použití

  • Před spuštěním skriptu je nutné označit aspoň jednu kontingenční tabulku (jednoduchý rámeček).
  • Tabulka nesmí být před použitím skriptu upravována.
  • Tabulka musí obsahovat adjustovaná rezidua, pozorované a očekávané četnosti (v proceduře Crosstabs pod tlačítkem Cells označit Adj. Standardized, Observed a Expected).

Ovládání a funkce skriptu

Skript spustíte v nabídce Utilities -> Run Script. Skript zpivotuje vstupní kontingenční tabulku a nahradí adjustovaná rezidua znaménkovým schématem. Znaménkové schéma opticky zvýrazní buňky, jejichž četnost se významně liší od očekávané četnosti za předpokladu nezávislosti sledovaných znaků. Typ znaménka reprezentuje směr odchylky:

  • neliší-li se naměřená četnost významně od očekávané, v buňce se objeví znaménko "o",
  • vyšší naměřené četnosti oproti očekávání se označí znaménkem "+",
  • nižší naměřené četnosti oproti očekávání se naopak zvýrazní znaménkem "-".

V každé buňce se mohou vyskytnout jedno až tři znaménka plus nebo mínus podle statistické významnosti odchylky – jedno znaménko při 95% významnosti, dvě při 99% a tři při 99,9% významnosti.

Je-li požadováno simultánní testování, lze v úvodním dialogu zvolit použití Holmovy sekvenční metody, která zajistí dodržení požadované hladiny významnosti pro všechny testované buňky dohromady.

V úvodním dialogu lze zvolit použití binomického testu. Tato volba zabezpečí, že v případě, že jsou očekávané četnosti menší než 5, bude ke konstrukci znaménkového schématu v dané buňce využit binomický test.

Ukázka výstupu

Tabulka před použitím skriptu

Tabulka po použití skriptu

Reference

Unilever

Využití neuronových sítí IBM SPSS ve vědeckém výzkumu

Podrobná case study
Československá obchodní banka

Aplikace statistického a dataminingového softwaru v ČSOB

Podrobná case study