Zpět

Medicínský výzkum

Nabídněte lepší péči svým pacientům

Nevíte kolik pacientů zahrnout do studie, aby byla její kvalita a nákladnost optimální?
Potřebujete vyhodnotit účinnost léčebného postupu?
Chcete zjistit jaké faktory ovlivňují průběh nemoci?

S tím vším Vám pomůže medicínský výzkum

Důležitost statistických metod v medicíně nelze popřít. Před zavedením nové léčby nebo léčiva je důležité prozkoumat jejich efekt na velkém počtu pacientů. I když má vědec novou, převratnou myšlenku, své hypotézy musí potvrdit. Většina odborných časopisů požaduje použití silného statistického aparátu. Každá kvalitní studie by měla využívat statistické metody ve všech následujících krocích:

  • plánování experimentu, kde výzkumník stanoví cíle studie, prokazované hypotézy a určí potřebný počet pacientů, čímž se zabezpečí kvalita a minimalizují se náklady na sběr dat
  • popis datového souboru, tím se zamezí špatné a někdy i životu nebezpečné interpretaci závěrů
  • stanovení závěrů, kde odpovídáme na cíle stanovené při plánování experimentu, například vyhodnocujeme účinnost léčebného postupu porovnáním výzkumné a kontrolní skupiny, nebo identifikujeme faktory ovlivňující nemoci

Řešení

Ve všech krocích výzkumu využijeme statistické metody. K určení potřebné velikosti souboru použijeme tzv. Power analýzu. Kvantitativní znaky naměřené na pacienty popíšeme pomocí průměru, mediánu a směrodatné odchylky, rozdělení dat můžeme zobrazit také pomocí histogramu. Kategorické proměnné charakterizujeme četnostmi a procentuálním rozložením jednotlivých kategorií.  K vyhodnocení signifikance rozdílu mezi skupinami, využijeme statistické testy například t-testy nebo neparametrické testy a také metody kontingenčních tabulek. K nalezení faktorů ovlivňujících nemoc a průběh nemoci aplikujeme regresní modely, např. lineární model, logistickou regresi nebo analýzu rozptylu.

Přínosy

  • získání klíčových informací
  • objevení netriviálních souvislostí mezi jednotlivými faktory
  • možnost publikace výsledků ve vědeckých časopisech

Realizace

Společnost ACREA nabízí pomoc při provádění medicínského výzkumu pomocí statistického programu IBM SPSS Statistics. Software Vám nejen dodáme a budeme jej podporovat, ale nabízíme i širokou škálu kurzů zaměřených na ovládání softwaru či na metody, které využijete při analýze Vašich dat. Pro lékaře a výzkumné pracovníky jsme připravili speciální kurz: Analýza dat ve zdravotnictví.

Zájemci mohou využít konzultační služby společnosti Acrea CR, v rámci kterých Vám odborníci z analytického oddělení odpoví na otázky týkající se softwaru i statistických metod. V průběhu konzultací Vám naši odborníci představí ovládání softwaru a specifika úlohy. Případ je pravidelně konzultován, tak, aby nedošlo k misinterpretaci dat a výsledků.

Další možností, kterou nabízíme, je kompletní realizace analýzy. Pokud zvolíte tuto variantu, bude nutné poskytnout našim analytikům účel a specifikaci úlohy, způsob využití výsledků a dostupné informace o datech jako je popis proměnných, způsob vzniku dat, známé problémy s daty a podobně. V rámci projektu naši analytici Vaše data vyčistí a vytvoří požadovaný model. Výsledky předají ve formě, kterou si sami určíte.

Pro konkrétní nabídku kurzů, nás prosím kontaktujte na kurzy@acrea.cz či na telefonním čísle +420 234 721 444

Reference

Laboratoř genetické ekotoxikologie

Vliv znečištěného ovzduší na zdraví řidičů autobusů MHD Praha

Podrobná case study
Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa minimalizuje chybovosť zadaných dát

Podrobná case study