Zpět

Analýza kategorizovaných dat II - vícerozměrné kontingenční tabulky četností

 • Termín: 29. 5. 2018
 • Místo: Praha
Cena:
 • 6800 Kč + DPH
 • 245 € + DPH

Počet výukových dnů:
1 (8 vyučovacích hodin)

Výuka probíhá v jazyce:
čeština

Úroveň kurzu:
středně pokročilý

Komplexní analýzy několika proměnných představují snahu odhalit vícerozměrnou latentní datovou strukturu a nalézt interpretaci této struktury. Hledáme informaci, která je skryta v souboru dat za tříděním více než dvou kategorizovaných proměnných pomocí klasických Pearsonových testů hypotéz pro třídění vyšších stupňů, pomocí obdoby faktorové analýzy pro nominální proměnné (vícenásobná korespondenční analýza), a pomocí postupného vyhledávání interakcí (asociační stromy). Grafická i číselná analýza jsou podkladem pro interpretaci výsledků.

Kurzem „Analýza kategorizovaných dat I-III“ jsem si chtěla doplnit a prohloubit znalosti získané na semestrálním kurzu a vybrala jsem si ho rovněž na základě předchozích pozitivních zkušeností s kurzy od společnosti  ACREA. Kurz naplnil mé očekávání a během intenzivní třídenní výuky jsem se naučila mnoho nových poznatků, které určitě v nejbližší době využiji při analýze dat z aktuálně probíhajícího výzkumu viktimizace jakož i v rámci další mé výzkumné práce v oblasti kriminologie. Výborná organizace a vysoká odborná erudice lektora jsou garancí kvalitního vzdělávání. Určitě nešlo o poslední kurz ACREA, který jsme absolvovala.

JUDr. Michaela Štefunková, PhD. 
Institut pro kriminologii a sociální prevenci 

Cíl vzdělávacího programu:

Schopnost využít informace ze tří a vícerozměrných tabulek četností/procent pro kauzální a komparační úvahy. Získání orientace ve třídění vyšších stupňů. Zobrazení komplexních výsledků v názorné a přehledné formě.

Kurz je určen:

Kurz je určen pro všechny analytiky, kteří pracují s kategorizovanými a kvalitativními daty, pro pracovníky ve vědě, výzkumníky trhu, uživatele výzkumných zpráv a pro všechny kdo rozhodují na základě statistických dat, nebo využívají statistické zprávy pro operativní i strategické závěry.

Předpoklady:

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC, znalost základních pojmů popisné statistiky, principu testování hypotéz a základních metod pro analýzu dat v kontingenční tabulce na úrovni kurzu Analýza kategorizovaných dat I – dvourozměrné kontingenční tabulky četností. Zkušenosti s ovládáním statistických programů nejsou nutné.

Přínos účasti na kurzu:

Schopnost práce s třídimenzionálními a vícedimenzionálními kontingenčními tabulkami. Znalost metodologie pro odhalení relevantní informace obsažené v datech. Interpretace shrnujících komplexních závěrů.

Popis obsahu a postupu:

Výuka probíhá od testování hypotéz a odhalování parciálních vztahů ke grafickému zobrazování vícerozměrných tabulek a hledání podstaty vazeb mezi proměnnými a mezi kategoriemi, odhalení interakční struktury. Praktické ukázky výstupů tvoříme jednoduchou počítačovou cestou v programu IBM SPSS Statistics.

Program kurzu*:

 1. úlohy pro vícerozměrná četnostní data – testování a explorace
 2. třídění třetího stupně a testy hypotéz s ním spojené; parciální asociace
 3. Burtova tabulka a párové asociační vztahy
 4. vícerozměrná korespondenční analýza
 5. grafické zobrazení vztahů mezi kategoriemi – percepční mapy, relační mapy
 6. asociační stromy a postupné hledání interakcí v kontingenční tabulce
 7. stromy: hledání homogenních podmnožin/segmentů

* Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.

Používaný software:

IBM SPSS Statistics Base, IBM SPSS Custom Tables, IBM SPSS Decision Trees, IBM SPSS Categories